Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Folkhälsomyndigheten har nu sammanställt resultaten från undersökningen.

Undersökningen omfattade 738 inbjudna deltagare i åldrarna 2 till 86 år som utförde egenprovtagning i hemmet samt återgav eventuella symtom via en enkät. Proverna samt enkätsvaren samlades in mellan den 26:e mars och den 3:e april.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 samt de symtom som rapporterades.

Totalt i undersökningen testades 2,5 procent av deltagarna positivt för viruset SARS-CoV-2. Samtliga dessa rapporterade någon form av symtom. Antalet positiva var i den här undersökningen för lågt för att beräkna någon statistisk säkerställd skillnad i symtom mellan deltagare som var positiva respektive negativa.

Symtomen kunde vara mycket lindriga.

– Det som undersökningen understryker är vikten av att stanna hemma också vid mycket lindriga symtom, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

En liknande undersökning bland deltagare i hela Sverige kommer att genomföras där prover insamlas mellan 21–24 april 2020. Den undersökningen omfattar betydligt fler deltagare vilket ger ökade möjligheter att statistiskt säkerställa skillnader i symtom mellan positiva och negativa individer.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020

Resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm (nyhet från 9 april)

Kategori: Nyhet