Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för vaccination mot sjukdomen covid-19. Syftet är att skapa en beredskap både nationellt, regionalt och lokalt för att tillgängliggöra ett vaccin för Sveriges behov.

Folkhälsomyndigheten överlämnar nu en första delredovisning som underlag till den nationella planen. Den lutar sig mot de tre kunskapsstöd för pandemiberedskap som publicerades i december 2019, då med en pandemi med influensa i fokus.

Personer som är 70 år och äldre, och övriga som löper ökad risk för svår covid-19-sjukdom, bör prioriteras i första hand så snart ett vaccin finns godkänt för den svenska marknaden, skriver Folkhälsomyndigheten. Vilken typ av vaccin och vilken skyddseffekt som vaccination beräknas ge kommer också att vägas in i den slutliga bedömningen.

Utöver personer i riskgrupperna är även personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19, prioriterade grupper. Denna åtgärd kan förebygga att de som vårdas och får omsorg smittas av personalen.

Delredovisningen beskriver också förutsättningar för distribution och hantering av vaccinet. Vidare ingår ett förslag till hur det nationella vaccinationsregistret kan utökas med vaccinationer mot pandemiska vacciner, inklusive vaccin mot covid-19, vilket kräver en ändring i lagen om nationella vaccinationsregister (2012:453).

Folkhälsomyndigheten tar fram planen i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna.

Läs mer

Nationell plan för vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndighetens delredovisning av regeringsuppdrag S2020/04550/FS (delvis) (PDF, 1014 kB)

Kategori: Nyhet