Avtalen mellan läkemedelsbolagen och Folkhälsomyndigheten har ingåtts under en pågående pilotstudie där en ny ersättningsmodell ska testas. Fokus ligger på säkrad tillgänglighet till vissa medicinskt särskild viktiga antibiotika. Antalen gäller produkterna Zerbaxa (ceftolozan-tazobaktam), Recarbrio (imipenem-cilastatin-relebaktam), Fetcroja (cefiderokol), Vaborem (meropenem-vaborbaktam) och Fosfomycin infectopharm (fosfomycin).

För att ingå avtal inom pilotstudien ska vissa krav uppfyllas, bland annat ska antibiotikan ha god effekt mot en eller flera av de av WHO listade ”kritiska patogener”, det vill säga specificerade multiresistenta bakterier för vilka behandlingsalternativen idag är mycket begränsade. Företagen förbinder sig att kunna leverera snabbt när behov uppstår och att ha en viss volym i lager avsatt för Sverige. Mot detta får företagen en fast årlig ersättning.

Sverige är ett av de länder i världen som har lägst resistensnivåer och antibiotikaförbrukning. I Sverige har antibiotikafrågan under lång tid prioriterats högt vilket haft stor betydelse för arbetet med att motverka antibiotikaresistens. Nu provar Sverige en ny variant på ersättningsmodell för att säkra tillgänglighet av vissa särskilt medicinskt viktiga antibiotika. Sverige är en liten marknad varför tillgången till vissa antibiotika riskerar vara otillräcklig.

– En fortsatt ansvarsfull antibiotikaanvändning är mycket viktigt och är ett högt prioriterat arbete i Sverige. En god tillgänglighet till dessa produkter kan vara potentiellt livräddande vid behandling av kritiskt sjuka patienter, säger Jenny Hellman, projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Projektet delfinansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Läs mer

Information om Folkhälsomyndighetens arbete med att säkra tillgänglighet till antibiotika

Kategori: Nyhet