Terminsstarten vid stora lärosäten som Umeå universitet innebär en förflyttning av individer över landet. Folkhälsomyndigheten bedömer att en undersökning av förekomsten av covid-19 bland studenter och anställda kan öka kunskapen om hur sjukdomen sprids. Resultatet bedöms bland annat kunna ge underlag för riktade åtgärder, för analys och modellering.

Undersökningen görs i samband med terminsstarten vecka 36 där varje individ också erbjuds provtagning en vecka senare för att se om antal smittade ökar. Undersökningen omfattar egenprovtagning i övre luftvägarna och påföljande analys för närvaro av SARS-CoV-2 i proverna. Därutöver kommer deltagarna erbjudas att fylla i en enkät om symtom.

Provtagning kommer att erbjudas till samtliga studenter och anställda som har svenskt personnummer, som befinner sig i Umeå under den tid som provtagningen ska ske och som kan ta sig till Campus Umeå på ett säkert sätt. Målsättningen är att erbjuda totalt 20 000 studenter och medarbetare provtagning. Individer med misstänkta symtom har möjlighet att få provtagningsmaterial hemkört och provet upphämtat för att motverka smittspridning.

Personer som testas positivt för covid-19 får besked om detta inom tre dagar. Förutom provresultatet ges också information om vilka restriktioner och förhållningsregler som gäller, samt instruktioner om kontaktspårning.

Undersökningen genomförs av Region Västerbotten i samarbete med Umeå universitet. Försvarsmakten, genom det stöd som Folkhälsomyndigheten har beviljats, bistår genom att samla in proverna. Resultaten från undersökningen kommer att redovisas på Folkhälsomyndighetens hemsida under hösten.

Kategori: Nyhet