I grova drag sker följande:

Avtal och godkännande

Runt årsskiftet väntas den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kunna ge det första utlåtandet om vaccin mot covid-19. Detta efter en grundlig process där bedömning av de vetenskapliga underlagen från de kliniska prövningarna har skett löpande. Beslut om godkännande för användning på den europeiska marknaden fattas av sedan av EU-kommissionen, baserat på EMA:s bedömning.

Godkännandet kan gälla olika grupper i befolkningen, beroende på EMA:s bedömning av effekt och säkerhet.

Det är flera vaccinbolag som ligger nära en slutlig bedömning. Prognosen är alltså att Sverige kommer att få tillgång till flera olika vacciner successivt under 2021.

Regeringen har för Sveriges räkning tecknat avtal via EU med totalt fem bolag hittills, motsvarande så många doser att det skulle räcka till hela befolkningen.

Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera vilka vacciner som bör erbjudas till olika grupper i befolkningen.

Rekommendationer och prioriteringar

Folkhälsomyndighetens arbete med att utveckla planeringen för vaccinationsinsatserna pågår, tillsammans med bland annat regionernas planering för genomförandet.

Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Därför rekommenderas att personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död erbjuds vaccinet först, när de första doserna kommer. Rekommendationer om vilka som ska prioriteras att vaccineras kommer delges i olika faser och preciseras allt eftersom. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

Fas 1

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19

Fas 2 och 3

  • Övriga personer 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

Arbetet med att precisera prioriteringarna och riskgrupperna pågår.

Fas 4

  • Övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.

Logistik och distribution

Folkhälsomyndigheten planerar också för hur vaccindoserna ska fördelas och transporteras ut till regionerna.

Arbetet med upphandling av distributionen pågår, och omfattas än så länge av sekretess. Olika aktörers kostnadsberäkningar och lösningar för säkra och effektiva transporter granskas. Så snart avtal är tecknat kommer detta att kommuniceras.

Av säkerhetsskäl kan inte Folkhälsomyndigheten säga vilket geografiskt ställe i landet som är nationell mottagare för vaccindoserna. Doserna kommer att fördelas till regionerna utifrån regionernas befolkningsmängd och sammansättning, det vill säga andel i befolkningen som beräknas tillhöra prioriterade grupper.

Regionerna ansvarar därefter själva för transporterna av doser ut till mottagningar och liknande, så att vaccinationerna kan genomföras.

Vaccinationerna

Landets hälso- och sjukvårdsregioner ansvarar för att erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccinationerna blir kostnadsfria för individen.

Regionerna avgör om och hur de vill involvera privata aktörer – som vaccinationscentraler och företag som bedriver företagshälsovård – i arbetet med att genomföra vaccinationerna.

Regionernas arbete med att förbereda för informationsinsatser pågår för fullt, med stöd av bland annat Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Socialstyrelsen. Det behövs också information på andra språk än svenska, så att alla i befolkningen ska kunna ta ställning till vaccinationserbjudandet oavsett språkkunskaper.

Regionerna planerar också för bemanning, lokaler och för att vaccinationerna ska gå att genomföra utan att det blir trängsel.

Det kommer troligen att gå åt två doser per person för fullgott skydd. Det är ännu oklart hur ofta skyddet därefter behöver förnyas.

Uppföljning

Alla utförda vaccinationer mot covid-19 registreras hos Folkhälsomyndigheten. Registret gör det möjligt att följa hur väl man når olika grupper i befolkningen och effekten av vaccinationerna över tid i olika grupper av befolkningen. Det blir också ett viktigt verktyg i arbetet med att följa vaccinernas säkerhet.

Läkemedelsverket tar emot och följer upp rapporter om misstänkta biverkningar för alla läkemedel, inklusive vacciner.

Kategori: Nyhet