Uthämtningen av antibiotika på recept har minskat under covid-19-pandemin. Under andra kvartalet 2020 minskade antalet uthämtade antibiotikarecept med totalt 25 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Även under tredje kvartalet 2020 ses en minskning på 18 procent jämfört med samma period föregående år. Uthämtningen har minskat för samtliga åldersgrupper, men mest bland barn mellan 0-4 år. Minskningen är störst för antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner.

Undersökningen visar också att minskningen i antibiotikaanvändning har skett samtidigt som antalet sjukhusinläggningar och besök i öppen specialistvård (inklusive akutmottagningar) för allvarliga bakteriella infektioner minskat enligt Socialstyrelsens statistik. Antalet komplikationer relaterade till öroninflammation och halsinfektion minskade under 2020 liksom antalet fall med bakteriell lunginflammation. Det innebär att den minskade antibiotikaanvändningen inte lett till fler komplikationer till följd av eventuell underbehandling av bakteriella infektioner enligt den här undersökningen.

– Minskningen av antalet uthämtade antibiotikarecept beror troligen på att smittskyddsåtgärderna och den sociala distanseringen medfört en minskad spridning av luftvägsinfektioner, säger Christer Norman, allmänläkare och medicinskt sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

– Färre antal besök i vården kan också ha bidragit till en minskad förskrivning av antibiotika, men det är förstås glädjande att vi inte kan se några tecken på underbehandling i denna undersökning. Orsakerna till den förändrade antibiotikaanvändningen kommer att bli föremål för en djupare analys.

Läs mer

Publikationen Minskad antibiotikaanvändning under covid-19-pandemin har inte lett till fler allvarliga infektioner på Socialstyrelsens webbplats

Kategori: Nyhet