Att tidigt kunna påvisa pågående infektion av covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i samhället. För att göra det behöver testningen intensifieras och effektiviseras. Som ett stöd för regionernas arbete har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sin vägledning kring användning av antigentester.

Screening av personal ett komplement

Även om antigentester inte har samma höga känslighet som PCR-tester så utgör de ett viktigt komplement i testningen, till exempel för att testa personer med misstänkt covid-19 inom primärvården och akutsjukvården när det är viktigt med ett snabbt resultat.

Antigentester kan också användas för att screena hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorgen för att skydda patienter och omsorgstagare. Med regelbunden screening av personal kan man fånga upp potentiellt smittsamma personer som inte upplever symtom. Generellt är de antigentester som finns tillgängliga idag dock inte framtagna för testning av asymtomatiska personer. Screening ska ses som en tilläggsåtgärd och ett komplement till övriga skyddsåtgärder på arbetsplatsen, inte ersätta dessa.

– Antigentesterna utgör ett viktigt komplement till befintlig testning. Flera regioner arbetar systematiskt med att införa antigentester på ett kvalitetssäkrat sätt, säger avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Mindre känsliga än PCR-tester

Antigentester är i allmänhet enklare att utföra än PCR-tester och ger ett snabbare resultat. Men det krävs att provtagningen görs av hälso- och sjukvårdpersonal, egenprovtagning är inte möjlig. Generellt är antigentester mindre känsliga än PCR-tester, eftersom det behövs högre virusnivåer i provet för att de ska ge ett positivt resultat. Det innebär att ett negativt resultat vid ett antigentest inte kan utesluta covid-19. Prestandan hos antigentester är som högst om de används tidigt i infektionsförloppet.

– Regionerna har hunnit olika långt i sin planering för antigentester och därför är det viktigt att de drar lärdom av varandra. Regionerna behöver också se över vilka behov de har, och hur antigentesterna bäst kan komplettera befintliga strategier för testning, användande av skyddsutrustning, utbildning av personal med mera, säger Karin Tegmark Wisell.

Testerna generellt inte validerade för asymtomatiska

Antigentester har snabbt etablerats och finns tillgängliga på marknaden, men har ännu inte validerats av tillverkarna för användning hos asymtomatiska personer. Tillverkaren garanterar endast testernas prestanda under de förhållanden och för de provmaterial som tillverkaren har specificerat i CE-märkningen.

Vid användning utanför CE-märkningen faller ansvaret helt på utföraren. Det är därför viktigt att införandet av antigentester sker ordnat med etablerade rutiner, dokumenterad upplärning av utförare, systematisk uppföljning av resultaten och andra nödvändiga kvalitetskontroller i enlighet med regleringar för patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Kategori: Nyhet