Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19.

Inledningsvis, när de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför i myndighetens andra delredovisning att följande grupper erbjuds vaccination först – och i följande prioriteringsordning om volymerna är begränsade:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Totalt ingår omkring 600 000 personer i dessa främst prioriterade grupper.

Rekommendationen kommer att uppdateras och anpassas utifrån läget när det gäller sjukdomsbördan och smittspridningen i samhället. Vilka vacciner som blir godkända för användning, och vilka grupper de är godkända för och rekommenderas till, kommer också att vägas in.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är ett stöd till regionernas egna beslut om vaccination, och ett underlag för dem att kunna ta beslut utefter olika förutsättningar.

Det är regionerna som ansvarar för att vaccinationerna utförs när godkänt vaccin finns att tillgå. Det beräknas ske någon gång i januari 2021, eller tidigare beroende när vaccin blir godkänts och när vaccination kan utföras enligt plan.

Läs mer

Nationell plan för vaccination mot covid-19

Delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19 (nyhet 31 augusti 2020)

Kategori: Nyhet