Sammanlagt deltog omkring 1 100 personer i Novus-undersökningen som genomfördes i slutet av förra året. Resultatet tyder på att många i befolkningen känner till att rökfria utomhusmiljöer bidrar till god folkhälsa, exempelvis genom att minska rökningen i samhället.

Samtidigt uppger många att utomhusmiljöerna inte är helt rökfria. Främst gäller det utanför offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafiken, där över 80 procent anger att rökning förekommer.

Nu pågår en informationsinsats på nationell, regional och lokal nivå för att öka allmänhetens kännedom om innehållet och motiven till de rökfria miljöerna.

– Genom att öka kunskapen kan vi stärka efterlevnaden av lagen. Rökfria utomhusmiljöer skyddar barn och unga från att börja använda tobak, underlättar för personer som vill sluta röka och gör allmänna platser öppna för alla, säger enhetschef Josefin Jonsson.

Fakta: Tobaksrökning riskfaktor för sjukdom

Tobaksrökning är en av de största förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och förtida död i Sverige. Att arbeta tobaksförebyggande bidrar till att stärka folkhälsan i Sverige.

Ett övergripande syfte med rökförbudet på allmänna platser och andra tobakspreventiva insatser är att bidra till att nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel 5-11 december 2019. 1 100 intervjuer genomfördes totalt och målgruppen var 18-79 år.

Läs mer

Vägledning för tillsyn av rökfria miljöer

Webbplats om rökfria miljöer för allmänheten

Sluta-Röka-Linjen

Kategori: Nyhet