Folkhälsomyndigheten har i en enkel inledande undersökning tittat på sjukdomsfall med koppling till covid-19 utifrån yrke. Detta genom att samköra uppgifter från myndighetens databas över anmälningspliktiga sjukdomar med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgifter om yrkesgrupper. Personer som har diagnosticerats med covid-19 under perioden den 13 mars till den 27 maj har tagits med.

Resultaten visar att yrkesgrupperna taxiförare och buss- och spårvagnsförare i högre grad än övriga yrkesgrupper har diagnosticeras med covid-19 under perioden. Däremot visar resultatet att personal som arbetar inom för- och grundskolan samt gymnasium inte har haft en högre förekomst av covid-19-diagnos än övriga yrkesgrupper.

Sjuklighet kan påverkas av faktorer som olika livsvillkor, levnadsvanor och underliggande sjukdomar. Uppgifter om detta ingår inte i denna första beskrivande analys, men uppföljande analyser planeras till senare.

Genomgången bidrar till ökad kunskap om var smittspridning sker i samhället och kan ge en grund för riktade insatser. Resultaten kommer att ingå i ytterligare undersökningar för att beskriva den nationella epidemin och användas i olika delar av myndighetens fortsatta arbete.

Under perioden den 13 mars till den 27 maj har personal inom vård och omsorg provtagits i större utsträckning än andra yrkesgrupper. Den utökade provtagningen gör att det inte går att jämföra förekomsten av covid-19 mot övriga yrkesgrupper på ett korrekt sätt. Därför har personal inom vård- och omsorg exkluderats i Folkhälsomyndighetens genomgång.

Läs rapporten

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper

Kategori: Nyhet