Folkhälsomyndigheten har i en enkel inledande undersökning tittat på sjukdomsfall och dödsfall med koppling till covid-19 utifrån födelseland. Detta genom att samköra uppgifter från myndighetens databas över anmälningspliktiga sjukdomar med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgifter om födelseland. Personer som har diagnosticerats med covid-19 under perioden 13 mars–7 maj har tagits med.

Resultaten visar att personer med andra födelseländer än Sverige har drabbats av covid-19 i olika hög grad under perioden. Totalt sett var förekomsten av covid-19 (antalet rapporterade fall per 100 000, incidensen) högst bland personer födda i Turkiet. Förekomsten bland personer med födelseland Somalia var högst i början av perioden, men sjönk redan i början av april. Bland personer födda i Irak var förekomsten högst mot slutet av uppföljningsperioden.

Sjuklighet och dödlighet kan påverkas av faktorer som olika livsvillkor, levnadsvanor och underliggande sjukdomar. Uppgifter om detta ingår inte i denna första beskrivande analys, men uppföljande analyser planeras till senare.

Resultaten bidrar till ökad kunskap om smittspridning i befolkningen och kan ligga till grund för riktade insatser, som exempelvis översättningar av informationsmaterial till andra språk och samarbetsprojekt med regionala smittskyddsenheter för att på ett bättre sätt nå olika grupper med information . Resultaten kommer att användas i olika delar av myndighetens fortsatta arbete.

Läs mer
Covid-19 – Demografisk beskrivning av bekräftade covid-19-fall i Sverige 13 mars–7 maj 2020

Kategori: Nyhet