Statistiken som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar en kraftig minskning av antibiotikaförsäljningen under våren 2020. Under april och maj ses stora skillnader jämfört med 2019 och försäljningen var 31 procent lägre i maj 2020 jämfört med maj 2019. Även under januari, februari och mars syns en minskande trend i försäljningen.

Den största minskningen ses bland de antibiotika som oftast skrivs ut mot luftvägsinfektioner, där försäljningen var 46 procent lägre i maj 2020 jämfört med maj 2019. Minskningen syns i alla åldrar, men allra mest i åldrarna 0 till 6 år – där var den 76 procent.

– Vi ser en tydligt minskad försäljning av antibiotika under våren och särskilt under april och maj, säger Vendela Wiener, utredare på Folkhälsomyndigheten.

– Förmodligen beror minskningen på att färre personer söker sjukvård. Den fysiska distanseringen, högre medvetenhet om handhygien och smittskyddsåtgärderna till följd av covid-19-pandemin kan också ha resulterat i färre luftvägsinfektioner.

Dessutom minskade den totala försäljningen av antibiotika på recept under det senaste året. Medelvärdet för perioden 1 juni 2019-31 maj 2020 jämfört med motsvarande period året innan minskade från 288 recept per 1 000 invånare och år till 268 recept per 1 000 invånare och år, en minskning med sju procent. Minskningen syns i alla regioner i landet. Även antibiotika mot andra infektioner än luftvägsinfektioner minskade, till exempel urinvägsinfektioner och hudinfektioner, visar den nya statistiken.

– Vi hoppas att det här leder till att den onödiga användningen av antibiotika minskar ännu mer på lång sikt, och att minskningen inspirerar i arbetet med att få till en mer ansvarsfull användning av antibiotika, säger Vendela Wiener.

Läs mer

Graf över öppenvårdsförsäljning av antibiotika i Sverige, 2017-2020Öppenvårdsförsäljning, riket

Kategori: Nyhet