Provtagning är en viktig del i arbetet med att förebygga smittspridning, och en av flera åtgärder i hanteringen av covid-19 inom äldreomsorgen. Kapacitet att förebygga smittspridning ingår sedan tidigare i att erbjuda omsorg av god kvalitet och god hygienisk standard. Ansvaret vilar på verksamheterna och deras huvudmän, med stöd av regional sjukvård, som smittskydds- och vårdhygienenheter.

Stödet som Folkhälsomyndigheten publicerade den 29 maj riktar sig till särskilda boenden för äldre och rekommenderar generös provtagning och smittspårning av covid-19, både bland de äldre och bland personalen. Det stöddokumentet har nu utvidgats till att gälla all kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre, och även verksamheter som drivs i privat regi.

Dokumentet kan vara ett stöd för verksamheterna och beskriver praktiska aspekter på hur en utökad kapacitet för provtagning för covid-19 kan organiseras och tillämpas inom kommunal vård och omsorg för äldre.

Läs mer

Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre [Länk borttagen 2021-11-03]

Kategori: Nyhet