Folkhälsomyndigheten rekommenderar åtgärder som bidrar till att minska smittspridningen. För att få kunskap om hur dessa råd förstås och tas emot samt hur människor ändrar sitt beteende, har myndigheten genom enkätundersökningar följt befolkningens beteendeförändringar och upplevelse av oro sedan covid-19 klassades som en pandemi.

Resultaten visar bland annat att över 80 procent av befolkningen har anpassat vardagslivet på grund av coronaviruset. Under perioden maj-juni för mätningen uppger nästan nio av tio (86-87 procent) av de dessa att de hållit avstånd till andra både inomhus och utomhus. En stor andel uppger också att de undviker att resa med kollektiva färdmedel och att vistas på platser med mycket folk. Vidare uppger en majoritet (76 procent) att de har den information de behöver om myndigheternas hantering av coronaviruset.

Under våren har drygt en tredjedel av de som uppger att de anpassat sitt vardagsliv arbetat hemifrån, något som bland annat minskat trycket på kollektivtrafiken.

Undersökningen visar samtidigt att andelen personer som upplever oro för sin egen hälsa minskar, från 36 procent vecka 17 till 30 procent vecka 25.

Svenskt folkhälsoarbete bygger på en stark tradition av frivillighet med betoning på individens ansvar. Ett tydligt exempel på det är det svenska barnvaccinationsprogrammet där 97 procent av svenska vårdnadshavare väljer att vaccinera sina barn enligt rekommendation.

Undersökningarna är genomförda i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel riktad till personer mellan 18-79 år. Sammanlagt har sju undersökningar genomförts.

Kategori: Nyhet