I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år.

– Resultaten visar på ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och högre ålder. Det understryker vikten av att skydda äldre från smitta, säger Lisa Brouwers, chef för enheten för analys på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har beräknat hur stor andel av de smittade med covid-19, inklusive obekräftade fall, i Stockholms län som har avlidit. Skattningen av antalet döda baseras på ett urval av bekräftade fall som testats i Stockholms län och som insjuknade den 21–30 mars 2020. Uppgifterna om fallen har hämtats från SmiNet, databasen och rapporteringssystemet för anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige.Dödstalet har sedan delats med en skattning av det totala antalet personer som smittades i samband med att fallen i urvalet smittades.

Kunskap om hur stor andel av de smittade som dör (letaliteten) är viktig för att bedöma pandemins konsekvenser. Tillsammans med den svenska rapporten släpps även en teknisk rapport på engelska med fler detaljer om studien.

Läs mer

Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län

The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report

Kategori: Nyhet