År 2016 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av strategin för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. I flera rapporter som nu överlämnas till regeringen har Folkhälsomyndigheten analyserat olika verksamheter och utvecklingen på området fram till år 2020.

– Sammantaget visar Folkhälsomyndighetens uppföljning att myndigheternas arbete har skett enligt regeringens prioriteringar och att utvecklingen generellt har gått åt rätt håll inom alkohol- och tobaksområdet. Till exempel har riskkonsumtionen av alkohol och andelen som röker i befolkningen minskat, säger enhetschef Anna Månsdotter.

Folkhälsomyndighetens rapporter visar vidare att:

  • Det finns betydande skillnader i ANDT-relaterad ohälsa mellan grupper i befolkningen utifrån kön, socioekonomisk situation, kommungrupp och sexuell läggning.
  • Kommuner med en mer utsatt sociodemografisk situation generellt har mindre omfattning av förebyggande ANDT-arbete och oftare större skador av alkohol, narkotika och tobak.
  • Många länsstyrelser och kommuner har ett samordnat arbetssätt och goda förutsättningar för en samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. Det finns dock vissa utvecklingsområden.

Åtgärder mot narkotika

När det gäller narkotikaområdet har utvecklingen varit betydligt sämre än för alkohol och tobak. Bland annat har bruket av narkotika ökat i vissa grupper och den narkotikarelaterade dödligheten är fortfarande hög. Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en rad förslag på hälsofrämjande, förebyggande och tidiga åtgärder för att minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av narkotika.

– Vi ser att det behövs ett långsiktigt, hälsofrämjande och förebyggande arbete på flera olika nivåer för att hantera narkotikaproblematiken utifrån ett folkhälsoperspektiv. En annan viktig del är att vård och behandling sker utifrån en fungerande och jämlik vårdkedja, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Förslag inför ny strategi

Inför regeringens kommande ANDT-strategi anser Folkhälsomyndigheten bland annat att goda uppväxtvillkor, inklusive skydd av barn och unga mot eget och andras bruk, bör vara en grundläggande del. Även spel om pengar bör inkluderas i strategin, liksom tobaksliknande produkter och icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel. Folkhälsopolitiken och Agenda 2030 bör också synliggöras i strategin på ett tydligare sätt. Detta eftersom ANDT-arbetet är en förutsättning för en god och jämlik folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer

Huvudrapporten: Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020

Delrapport: Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål

Delrapport: Rapport över länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete – En återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete under perioden 2011–2019

Delrapport: Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016–2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området

Rapport: Åtgärdsförslag för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika

E-publikation: Jämlikhetsperspektiv på lokalt hälsofrämjande och förebyggande arbete: En jämförelse av kommunernas arbete mot alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksrelaterad ohälsa

Kategori: Nyhet