Flera förebyggande åtgärder kan och ska användas, som att verksamhetsansvariga ser till att personal stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom, att det finns god tillgänglighet till testning, att personal håller avstånd till varandra och att arbetet organiseras så att varje anställd bara tar hand om ett begränsat antal personer.

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg.

Varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen föreskriver, som bland annat slår fast att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

– Det är inte någonting som man kan välja att göra eller inte, det är obligatoriskt att följa gällande lagstiftning om hygien inom vård och omsorg, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Inom omsorgen behöver moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand.

I det här sammanhanget är det vetenskapliga underlaget mycket begränsat, men det tycks finnas ett visst stöd för att munskydd eller visir kan ha en viss skyddande effekt. Det gäller när dessa används som ett sista tillägg utöver övriga och grundläggande åtgärder som har väldokumenterat god effekt för att hindra smittspridning.

All utrustning ska i så fall användas på ett korrekt sätt så att den inte riskerar att göra mer skada än nytta.

– Det är viktigt att personalen har utbildning och alltid vet hur man ska agera i varje enskild situation, säger Malin Grape.

Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd. Den kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Läs mer

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter [Länk borttagen 2021-11-01]

Kategori: Nyhet