Tidigare har enbart flickor erbjudits denna vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från och med augusti 2020 innefattas även pojkar födda från och med 2009.

Vaccinationen koncentreras också till en årskurs, för ett mer enhetligt program i landet. Den ska nu erbjudas i årskurs 5 i stället för som tidigare i årskurs 5 eller 6.

Genom att också inkludera pojkar förebyggs ytterligare 120–130 HPV-relaterade cancerfall, oavsett kön, genom både direkt skydd för individen och indirekt skydd genom en minskad smittspridning. Dessutom blir vaccinationsprogrammet i Sverige mer enhetligt och jämlikt.

Föreskriftsändringen har varit på remiss under mars–april och majoriteten av remissvaren är tydliga med vikten av att fullfölja planeringen kring HPV-vaccination trots pågående pandemi för att bibehålla det förtroende som finns för både vaccinationsprogrammet och myndigheter.

Under våren och sommaren kommer Folkhälsomyndigheten att publicera informationsmaterial om HPV-vaccination, både till barnen som ska vaccineras och till deras vårdnadshavare, på myndighetens webbplats.

Kategori: Nyhet