– Det här är­ ett viktigt steg för att skydda unga och icke-rökare genom att man inte längre får smaksätta tobaken och därmed göra cigaretter mer välsmakande och tilltalande, säger Ellen Jones, chef för enheten för produktkontroll på Folkhälsomyndigheten.

Smaksättning av cigaretter och rulltobak förbjöds i Sverige redan 2016. Men den 20 maj 2020 upphör de övergångsregler som gjort att vissa typer av cigaretter med mentolsmak fortfarande har fått säljas.

I det så kallade tobaksproduktsdirektivet definieras karakteristisk smak som en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser. Tillsatserna kan vara till exempel frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och är märkbara före eller under användningen av tobaksvaran.

Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att tillverkarna måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Att skydda unga från tobakens skadeverkningar är en prioriterad fråga för Folkhälsomyndigheten, därför finns tillsyn över regelefterlevnaden av förbudet med i tillsyns- och marknadskontrollplanen för 2020.

– Genom smakförbudet har vi fått ytterligare en viktig åtgärd på plats för att stärka det tobaksförebyggande arbetet med målet att ytterligare minska användningen av cigaretter och rulltobak som så negativt påverkar hälsan, säger Josefin Jonsson, enhetschef på enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att tillverkare ska följa lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Beslut och förelägganden kan förenas med vite.

Läs mer

Karakteristisk smak i cigaretter och rulltobak

Vill du ha hjälp att sluta röka finns stöd att få till exempel hos Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00.

Kategori: Nyhet