Kunskapen om smittsamhet vid covid-19 är fortfarande begränsad, men flera studier talar för att den är störst i anslutning till insjuknandet och början av sjukdomsförloppet. Den testmetod – kallad PCR-teknik – som används för att se om en person har virus i kroppen kan inte skilja på aktivt och inaktivt virus. Ett aktivt virus kan fortfarande infektera celler och alltså smitta andra personer, men ett inaktivt virus har oskadliggjorts av immunförsvaret och smittar inte längre. Därför kan den typen av prov inte användas för att avgöra om en person som tidigare testat positivt för covid-19 är fortsatt smittsam eller inte. Den bedömningen får i stället bygga på kliniska kriterier (tecken på tillfrisknande) och den tid som gått från insjuknandet.

De nationella kriterierna för smittfrihet vid covid-19 är framtagna av en arbetsgrupp bestående av representanter från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Svenska Hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt Folkhälsomyndigheten. De kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om SARS-CoV-2 tillkommer.

Texten ändrad 2020-06-10

Läs mer

Publikationen Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 [Länk borttagen 2022-01-20]

Kategori: Nyhet