Vid en influensapandemi är vaccin och antivirala läkemedel viktiga för att minska antalet sjuka och döda samt för att minska övrig påverkan på samhället. Till skillnad från covid-19-pandemin, där ett vaccin sannolikt ligger ett eller flera år in i framtiden, kommer vaccin relativt snabbt att kunna sättas in vid en influensapandemi. Eftersom godkänt prototypvaccin redan finns kommer processen att ta fram och leverera vaccinet att ta fyra till fem månader, inte flera år som är normalfallet då nya vaccin tas fram. Att då ha en garanti för vaccinleveranser är en viktig del i statens och regionernas pandemiberedskap.

På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten tecknat ett avtal med vaccintillverkaren Seqirus. Företaget åtar sig att vid en pandemisk influensa leverera vaccin för att erbjuda den svenska befolkningen skydd. I händelse av en influensapandemi, det vill säga när WHO deklarerar att en influensaepidemi har blivit en pandemi, lovar leverantören att producera pandemivaccin. Staten får då möjlighet att köpa vaccin upp till den volym som reserverats enligt det nu tecknade avtalet. Vaccinet fördelas sedan till regionerna. Ett beslut om inköp fattas först när WHO har deklarerat pandemi.

Avtalet gäller enbart om det är ett influensavirus som orsakar pandemin, och kan alltså inte åberopas när vaccin mot covid-19, som orsakas av ett coronavirus, finns tillgängligt. Vaccinet kommer att bygga på ett prototypvaccin som redan är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Avtalet gäller i fyra år med möjlighet till två års förlängning.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att säkerställa tillgången till pandemivaccin har genomförts i samråd med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Läkemedelsverket. Tidigare avtal om vaccingarantier löpte ut i samband med att det nya avtalet tecknades.

Läs mer

Frågor och svar om pandemivaccin

Pandemivaccin vid influensapandemi

Kategori: Nyhet