Gruppen ska bestå av experter inom smittskydd, epidemiologi, virologi och klinisk infektionsmedicin. Gruppens uppgift blir att stödja myndigheten i det fortsatta arbetet med pandemin.

– Det är av största vikt att vi som expertmyndighet har snabb tillgång till råd från personer som är väl förankrade i det kliniska och vetenskapliga fältet och som tillsammans med våra egna experter kan diskutera läget och insatserna framåt. Därför har jag fattat beslut om att inrätta denna rådgivande referensgrupp, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Några formella beslut kommer inte att fattas i samband med mötena, gruppen blir endast rådgivande. Gruppen formeras nu och de personer som kommer att ingå presenteras inom kort.

Kategori: Nyhet