Det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Inför vårterminens start 2021 uppmanas huvudmännen på landets högstadieskolor att ytterligare se över – och där det är möjligt – förstärka det förebyggande arbetet gällande smittspridning i landets högstadieskolor.

Regeringen kommer att besluta om att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Detta är inte en allmän rekommendation utan en möjlighet för skolor att använda sig av då övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga. En eventuell övergång bör ske med försiktighet och planeras noga med hänsyn till de elever som har behov av extra stöd för att klara av denna omställning. Vid en övergång till distansundervisning ska skolan se till att elever har de verktyg som behövs och skolan måste erbjuda skolmåltider.

Förebyggande åtgärder

Det finns en rad åtgärder för att förebygga smittspridning som kan vidtas i grundskolan:

  • förbättra inomhusmiljön gällande exempelvis möjlighet till fysiska avstånd
  • genomföra lokala riskbedömningar i syfte att stärka det förebyggande arbetet
  • se över möjligheter att använda alternativa lokaler för att minska trängsel
  • säkerställa möjligheter till god handhygien
  • undvika aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag
  • säkerställa att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna
  • ge lärare möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån och delta i möten digitalt där det är möjligt.

Läs mer

Grundskolan och covid-19.

Kategori: Nyhet