Gymnasieskolorna har under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19.

Mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

– Ungdomarna har drabbats av pandemin och av åtgärderna mot pandemin i ett viktigt skede i livet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Det finns alltid möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande förordning.

– Jag vill betona att det förebyggande arbetet och åtgärderna för att minska smittspridning i skolmiljön är väldigt viktiga. De grundläggande råden behöver följas, och både ungdomar och vuxna behöver ta sitt ansvar, säger Britta Björkholm.

Regionernas arbete med att utföra smittspårning kring alla som testas positivt för covid-19 är också viktigt för att snabbt kunna hitta fall, bryta smittkedjor och förhindra utbrott. Enligt Folkhälsomyndighetens strategi för testning mot covid-19 kan användandet av antigentester, som ger svar inom några minuter, lämpa sig som ett av flera verktyg för att förebygga smittspridning i skolmiljö.

Läs mer

Information om förebyggande åtgärder i gymnasieskolan

Kategori: Nyhet