På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten tagit fram tre olika scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 31 maj 2021. Scenarierna utgör ingen prognos. De illustrerar möjliga förlopp som ska vara ett underlag för planeringen inom vård och omsorg.

Begränsade kontakter

De scenarier som nu tagits fram visar att vaccinationerna påtagligt minskar den allvarliga sjukligheten, eftersom det framförallt är grupperna med högst risk för svår sjukdom som hunnit vaccineras fram till slutet av maj. Men för att minska smittspridningen under våren, innan vaccination hunnit ge effekt i de större grupperna av befolkningen och med en pågående spridning i Sverige av en muterad variant, så måste antalet kontakter hållas på en så låg nivå som möjligt.

– Om inte rekommendationerna om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, jobba hemifrån och så vidare följs, är risken överhängande för att Sverige får en tredje våg, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Scenarierna för den fortsatta smittspridningen under våren kallas 0, 1 och 2. Det som skiljer scenarierna är kontaktmönstret i befolkningen, i samtliga scenarier undersöks utvecklingen med och utan vaccination. Framförallt är det förändringar i kontaktbeteendet i åldersgruppen 20 till 69 år som påverkar hur smittspridningen kommer att utvecklas.

I scenario 0 antas kontakterna ligger kvar på samma låga nivå som under jul och nyår 2020. I scenario 1 antas en ökning av kontakterna som motsvarar nivån under hösten 2020. I scenario 2 antas en snabbare ökning av kontakter till en högre nivå än under hösten 2020.

Fler åtgärder kan bli nödvändiga

Om smittspridningen skulle öka i linje med scenario 1 eller 2 kan det bli nödvändigt med ytterligare begränsningar och stängning av verksamheter. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på var smittspridningen sker och vilka åtgärder som bedöms vara lämpligast.

– Den tydligaste effekten av vaccinationerna är att behovet av sjukhusvård och intensivvård till följd av covid-19 minskar. Men eftersom smittspridningen fortfarande är omfattande och många äldre ännu är ovaccinerade är det viktigt att vården har en fortsatt god beredskap för att det kan bli fler fall i mars, säger Anders Tegnell.

Den nationella redovisningen från Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att kompletteras med regionala scenarier. Modelleringen uppdateras löpande och nästa rapport publiceras i slutet av april 2021.

Fakta

I modelleringen används befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån och data om inrapporterade fall av Covid-19 till Folkhälsomyndigheten.

Den simulerade utvecklingen av scenarier utgår från rapporterade fall i Sverige mellan 24 augusti 2020 och 5 februari 2021.

I rapporten finns även en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen. Det handlar till exempel om nationella eller regionala begränsningar för att minska risken för trängsel på restauranger, handelsplatser och i kollektivtrafiken, men även avrådan från resor och återkommande testning på arbetsplatser.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag. Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver.

Kategori: Nyhet