Enkäten Hälsa på lika villkor (HLV) skickas vanligtvis ut vartannat år för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 har Folkhälsomyndigheten i år skickat ut en extra omgång av enkäten.

– Personer med förgymnasial utbildning uppger oftare sämre hälsa än personer med eftergymnasial utbildning, vilket vi vet är nära kopplat till andra förutsättningar för hälsa, såsom arbete, ekonomi och boende. Det är viktigt att följa upp hur dessa skillnader påverkas av pandemin, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Resultaten kan utgöra ett underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa, på nationell, regional och lokal nivå.

Vid jämförelse med föregående undersökning visar sammanställningen för år 2021 att:

 • de allra flesta, mer än 70 procent, fortfarande upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd
 • daglig rökning går fortsatt ned, men användandet av snus ökar bland yngre
 • riskkonsumtion av alkohol ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Enkäten, som besvarades mellan februari till maj 2021, innehåller också ett antal frågor relaterade till covid-19 pandemin som redovisas i en separat rapport. De första beskrivande resultaten visar bland annat att:

 • framförallt angav unga personer oro för att närstående ska drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19, samtidigt som de rapporterade oro för att själv drabbas i minst utsträckning
 • besvär av ensamhet och isolering rapporterades i störst utsträckning bland unga och äldre personer under pandemin.

Den nationella folkhälsoenkäten visar vidare att:

 • självrapporterade besvär av ängslan, oro och ångest fortfarande ligger högt, särskilt bland yngre kvinnor
 • ingen förändring i suicidtankar eller sömnbesvär har skett sedan föregående undersökning
 • stillasittande har ökat sedan föregående års undersökning. I befolkningen uppger nu var fjärde person att de sitter tio timmar eller mer varje dag. Andelen är högre bland män än kvinnor.
 • andelen personer som har fetma är fortsatt högt och ligger nu på 16 procent.

Fakta om Hälsa på lika villkor

Enkäten är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regioner i Sverige. Den undersöker hur hälsan ser ut och hur den förändras över tid i olika delar av landet fördelat på kön, ålder och utbildningsnivå. Frågorna ger viktiga svar på exempelvis förekomst av olika sjukdomar och besvär, hur hälsa kan främjas och hur sjukdomar och ohälsa kan förebyggas.

Om årets undersökning

 • Totalt skickades enkäten ut till 111 000 personer. Svarsfrekvensen var 44 procent av de tillfrågade.
 • Det nationella urvalet består av 40 000 personer i åldrarna 16–84 år från hela Sveriges befolkning.
 • I år deltog sju av 21 regioner med extra urval i sina regioner: Region Blekinge, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen.
 • I 2021 års enkät har också ett antal tilläggsfrågor lagts in som beskriver aspekter av den pågående coronapandemin.

Här hittar du resultaten

Resultat finns tillgängliga i databasen Folkhälsodata där det finns möjlighet att själv ta fram tabeller. Information och resultat går, om ett par dagar, även att hitta i visualiseringsverktyget FolkhälsoStudio, där man kan skapa egna diagram och kartor.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Håll också utkik efter några av Folkhälsomyndighetens kommande rapporter och sammanställningar där resultat från Hälsa på lika villkor analyseras och presenteras:

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Kategori: Nyhet