Det är tionde gången sedan år 1985/86 som studien Skolbarns hälsovanor genomförs. Vid de senaste omgångarna har omkring 450 klasser bjudits in för att delta. I år rör det sig om betydligt fler, närmare 4 000 klasser i årskurs 5, 7 och 9 över hela landet. Anledningen är att resultaten från datainsamlingen år 2021/22 även ska kunna presenteras på regional nivå.

– Regionerna har länge velat få tillgång till statistik över hur skolbarnen i den egna regionen mår, hur de har det i skolan och vilka levnadsvanor de har. Därför har vi nu valt att utöka urvalet av skolor i studien, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Viktigt att skolorna deltar

De flesta av frågorna i enkäten är återkommande vid varje datainsamling och handlar om hälsa, livsvillkor, skolan, sociala relationer och levnadsvanor. Men den här gången har nya frågor lagts till om bland annat skolstress, psykisk hälsa och hur covid-19-pandemin har påverkat skolbarnen på olika sätt.

För att få in svar från tillräckligt många elever i varje region är det viktigt att de inbjudna skolorna deltar. Det är också viktigt för att resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt. Under oktober månad kommer skolor med årskurs 5 att bjudas in till studien. Skolor med årskurserna 7 och 9 kommer att bjudas in i början av 2022.

– Vi är medvetna om att många skolor har en hög arbetsbelastning till följd av pandemin. Samtidigt hoppas vi att skolorna deltar, det behövs tillförlitlig statistik för att kunna arbeta för en bättre hälsa. Därmed kan vi stärka förutsättningarna för lärande bland barn och unga, säger Petra Löfstedt som är ansvarig för studien.

Om undersökningen

Skolbarns hälsovanor är en internationell studie av barns livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som har pågått ända sedan 1985/86 i Sverige. Datainsamling sker vart fjärde år och läsåret 2021/22 sker den tionde datainsamlingen.

I enkäten 2021/22 kommer nya frågor om skolstress, elev- och lärarrelationer, skolprestationer och psykisk hälsa att ställas till barnen i alla tre årskurser. Även frågor om hur covid-19-pandemin har påverkat deras liv kommer att ställas. Nya frågor om relationer och sexualitet kommer att ställas till 15-åringarna.

Datainsamlingen genomförs av SCB på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Resultaten kommer att presenteras våren 2023 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Skolbarns hälsovanor

Kategori: Nyhet