• Folkhälsomyndigheten lyser ut organisationsbidrag till ideella riksorganisationer enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2023.
  • Folkhälsomyndigheten lyser ut verksamhetsbidrag för ideella organisationer på regional och lokal nivå 2023.
  • Folkhälsomyndigheten lyser ut verksamhetsbidrag till ideella riksorganisationer enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2023.
  • Folkhälsomyndigheten lyser ut organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet 2023.
  • Folkhälsomyndigheten lyser ut statsbidrag för verksamhet till ideella organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
  • Folkhälsomyndigheten lyser ut organisationsbidrag till ideella organisationer för verksamhet för att minska skadeverkningarna av spel om pengar för år 2023.
  • Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar för år 2023.
  • Folkhälsomyndigheten att fördelar medel i ett kombinerat organisations- och verksamhetsbidrag för 2023 till en eller flera nationella ideella organisationer som arbetar med samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa.

Läs mer

Till ansökningarna av medel

Kategori: Nyhet