Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn inom områdena alkohol, tobak och liknande produkter samt hälsofarliga varor. Syftet med kontrollen är att uppnå en god regelefterlevnad hos verksamhetsutövare som hanterar dessa varor samt att varorna som tillhandahålls på den svenska marknaden lever upp till de krav som finns. De områden för tillsyn som presenteras i planen omfattas av skyddslagstiftning med det långsiktiga målet att minska riskerna för människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten har i planen för 2022 prioriterat vilka tillsynsaktiviteter som planeras utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Den tillsyn som myndigheten avser att bedriva består av två typer:

  • Proaktiv kontroll som baseras på en analys av bland annat omvärldsbevakning, uppföljning av tidigare kontroller, anmälningar, ansökningar och rapporter från tillsynsobjekt och oberoende kontrollbolag som kommer in till Folkhälsomyndigheten.
  • Reaktiv kontroll som baseras på en analys av de underrättelser som kommer in till Folkhälsomyndigheten från exempelvis andra myndigheter, verksamhetsutövare, kommunikations- och informationssystem eller allmänheten.

I tillsynsplanen finns mer information om vilka tillsynsinsatser som planeras 2022.

Läs mer

Tillsynsplan 2022 – Tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor [Länk borttagen 2023-01-16]

Kategori: Nyhet