Miljöhälsoenkäten startade 1999 och genomförs vart fjärde år. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Årets Miljöhälsoenkät handlar om den vuxna befolkningens hälsa och skickas ut till slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringen. Folkhälsomyndigheten ansvarar för enkäten, men tar hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), som hanterar utskicken, insamlingen och sammanställningen av svar.

– Undersökningen syftar till att ta fram underlag och information om hur människor exponeras för olika miljöfaktorer, och hur relaterade besvär fördelar sig i befolkningen. Genom Miljöhälsoenkäten försöker vi också fånga hälsofrämjande aspekter och miljöns positiva inverkan, till exempel vistelse i grönområden, säger Ida Knutsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Miljöhälsoenkäten är en del i Folkhälsomyndighetens arbete med att följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. När det gäller att förebygga ohälsa och uppnå en god och jämlik hälsa utgör data från miljöhälsoenkäterna ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder hos beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Det gäller till exempel inom folkhälsopolitikens målområden och miljömålen. Data från miljöhälsoenkäterna används även i Sveriges internationella rapportering av miljöhälsa till WHO och Europeiska miljöbyrån (EEA), samt inom Agenda 2030. I år har aktörer från 17 av landets län medfinansierat undersökningen, för att få tillgång till bättre regionala underlag.

– Tack vare det stora intresset på regional nivå för länsvisa data om den miljörelaterade hälsan går Miljöhälsoenkäten ut till nästan tre gånger fler personer än tidigare. Det är mycket glädjande att så många vill arbeta tillsammans kring förebyggande och hälsofrämjande insatser kopplat till boende- och närmiljön, säger Ida Knutsson.

Resultaten presenteras på Folkhälsomyndighetens webbplats i början av 2024.

Läs mer

Miljöhälsoenkäten

Kategori: Nyhet