Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel via mejl.

Redovisning av 2021 års medel (tabell 1)

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor, genom en underskrift av den förtroendevalde revisorn i formuläret och i förekommande fall även ett bifogat intyg.

Folkhälsomyndigheten hanterar olika typer av statsbidrag (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag) och kraven för revision kan skilja sig emellan dessa eller beroende på vad som står i förordningen som styr bidraget. Revisionens omfattning är beroende av vilket belopp organisationen har fått från Folkhälsomyndigheten.

Det är viktigt att ni även tar del av anvisningar och hjälptext när ni fyller i formulär.

Beloppsgräns

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2021 är 238 000 kronor och år 2022, 241 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

För bidrag som överstiger (fem prisbasbelopp) ska revision enligt ISA 805 genomföras; denna granskning utmynnar i en s.k. oberoende revisors rapport (av Folkhälsomyndigheten refererad till som "intyg"). Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut. Revision av godkänd eller auktoriserad revisor bestyrks i en revisorsrapport (intyg) som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens "Finansiella rapport".

Exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word, 50 kB)

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Verksamhetsbidrag som fördelas enligt

  • Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
  • Förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention

ska granskas och utföras enligt standard SNT 4400 oavsett bidragsnivå. Läs mer i respektive förordning.

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar (Riksdagen.se)

FFörordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention (Riksdagen.se)

Redovisning av 2021 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss får information och länk till formulär för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl. Kontakta respektive uppdrag om du har frågor.

Tabell. Organisationer som fått bidrag och ska redovisa 2021 års medel.
UppdragDatum för redovisningKontakt (e-post)
Organisation-och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 24 februari 2022 Se kontaktruta
Telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel 30 april 2022 Se kontaktruta
Psykisk hälsa och suicidprevention – Verksamhetsbidrag 2021 30 april 2022 Se kontaktruta
Suicidprevention riktad till hbtqi personer – Projektbidrag 2021 15 mars 2022 Se kontaktruta
Suicidprevention till ideella organisationer – Projektbidrag 2021 25 februari 2022 Se kontaktruta
Spel – Organisationsbidrag 2021 30 april 2022 Se kontaktruta
Tobak – Organisationsbidrag 2021 30 april 2022 Se kontaktruta
Hivprevention – Verksamhetsbidrag till regionala och lokala organisationer 2021 1 mars 2022 Se kontaktruta
Hivprevention – Projektbidrag till regionala och lokala organisationer 2021 1 mars 2022 Se kontaktruta
Hivprevention till ideella organisationer – Verksamhetsbidrag 2021 31 januari 2022 Se kontaktruta
Hivprevention till ideella organisationer – Organisationsbidrag 2021 1 mars 2022 Se kontaktruta
Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT) – Projektbidrag 2021 1 mars 2022 Se kontaktruta
Dopningsförebyggande arbete 2021 (Regeringsuppdrag) 31 januari 2022 Se kontaktruta