I takt med att allt fler vaccineras, kan åtgärder inom vård och omsorg anpassas efter det skydd som vaccinet ger samtidigt som det epidemiologiska läget i samhället beaktas.

I detta dokument beskrivs de smittförebyggande åtgärder som hittills använts inom vård och omsorg, och hur de kan anpassas i takt med att alltfler blir vaccinerade mot covid-19 och kunskapen om vaccinationens påverkan på smittspridningen ökar. Dokumentet omfattar åtgärder som sker med stöd av Smittskyddslagen, nationella rekommendationer eller vägledningar inom specifika områden, samt exempel på arbetssätt som ingått i hanteringen av covid-19. Innehållet behöver omsättas till konkreta anpassningar baserat på regionala och lokala förutsättningar och riskbedömningar.

Anpassningen av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs. Nya ställningstaganden behöver göras i takt med att vaccinationsprogrammet fortskrider och effekter syns på samhällsspridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget när det gäller vaccinationernas effekt på smittspridningen och det epidemiologiska läget i övrigt. Detta dokument kommer därför att uppdateras i nya versioner när mer kunskap blir tillgänglig.

Målgrupper för detta dokument är i första hand regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor och socialchefer i kommuner.

Läs mer:

Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg