• 2013 National Report - Drug situation in Sweden
 • 2014 National Report - Narkotikasituationen i Sverige
 • A good start
 • A guide to health impact assessments
 • A guide to Quantitative Methods in Health Impact Assessment
 • Adverse Health Consequences of Cannabis Use
 • Alcohol Statistics 2010
 • Alkoholfrågor i vardaglig hälso- och sjukvård
 • Alkoholpreventivt arbete på fyra högskolor
 • Alkoholstatistik 2010
 • Alkoholstatistik 2012
 • Anhörig till spelberoende. En manual för stöd och behandling
 • Anmälan av smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen – Meddelandeblad
 • Ansvarsfull alkoholservering - diskussionsscener
 • Ansvarsfull alkoholservering - Hela kvällen
 • Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö kostnader, besparingar och hälsovinster
 • Antimicrobial Resistance - Inspiration and exchange of experience from EU Presidencies
 • Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna
 • Att ge barnet en rökfri miljö och en tobaksfri uppväxt
 • Att göra det möjliga
 • Att lyckas med folkhälsoprojekt - Kvalitetssäkring
 • Att växa som föräldragruppsledare. Ett handledningsmaterial
 • Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem
 • Barn och unga - Aktuell kunskap från Folkhälsomyndigheten
 • Barnmorskans guide för samtal om alkohol
 • Bekämpningsmedel och skadedjur
 • Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna
 • Beredskapsplanering för utbrott av smittsamma sjukdomar
 • Beroendeskapande läkemedel – ett folkhälsoproblem som ökar
 • Biopsykosocial modell för spelmissbruk
 • Bli fri från cigaretter och snus
 • Boendes utsatthet för buller och luftföroreningar
 • Bra mat och rörelse för barn och unga med funktionsnedsättning
 • CANNABIS – om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas
 • Dekal: 18-årsgräns för nikotinläkemedel (35 mm diam.)
 • Dekal: 18-årsgräns för tobak, folköl och nikotinläkemedel (70 mm diam.)
 • Delaktighet vid hälsokonsekvensbedömningar
 • Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007
 • Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2008
 • Det motiverande samtalet om tobaksvanor
 • Diskriminering ett hot mot folkhälsan
 • Diskriminering kan bidra till sämre hälsa bland hbt-personer
 • Doping in Sweden
 • Dopning – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • En bra start
 • En bra start. Arabiska
 • En bra start. Finska
 • En bra start. Franska
 • En bra start. Nordkurdiska, kurmanji
 • En bra start. Persiska, farsi
 • En bra start. Polska
 • En bra start. Ryska
 • En bra start. Somaliska, somali
 • En bra start. Spanska
 • En bra start. Sydkurdiska, sorani
 • En bra start. Thailändska, thai
 • En sammanfattning av nationell handlingsplan för klamydiaprevention
 • Environmental Health Report 2001
 • Ett nytt sätt att tänka på alkohol
 • EU:s hälsoprogram 2008-2013
 • Expertens bästa råd för att bli rökfri/snusfri
 • Expertseminarium Hälsa hos personer med funktionsnedsättning
 • Exponering av tobaksprodukter
 • Fastighetsägarnas egenkontroll
 • Folkhälsa i regionala utvecklingsprogram (RUP)
 • Folkhälsa inklusive Smittskydd
 • Folkhälsa och regional utveckling – en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument
 • Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013
 • Folkhälsans läge – GIS som redskap för folkhälsan
 • Folkhälsopolitisk rapport 2005
 • Folkhälsopolitisk rapport 2005, sammanfattning
 • Folkhälsorapport 2001
 • Folkhälsorapport 2005
 • Folkhälsorapport 2009
 • Fri från spelberoende: En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI
 • Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter
 • Fri från tobak i samband med operation. Information för personal
 • Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö
 • Föreställningar vanföreställningar
 • Förslag till en nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa – Redovisning av ett regeringsuppdrag
 • Förslag till ett uppföljningssystem för inomhusmiljön
 • Förslag till svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens
 • Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • Giardia och cryptosporidium i svenska ytvattentäkter
 • GIS för folkhälsan
 • Gå ut min själ Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur
 • Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik
 • Health effects of video and computer game playing – A systematic review
 • Health for all?
 • Health impact assessment of a road traffic project
 • Health On Equal Terms? Results from the 2006 Swedish National Public Health Survey
 • Healthy Ageing – a Challenge for Europe
 • Healthy Ageing a Challenge for Europe, a short version
 • Healthy Ageing in Europe - lessons learnt and ways forward
 • Hiv, STI och juridik i Sverige
 • Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation
 • Hälsa och ekonomisk tillväxt
 • Hälsa på lika villkor
 • Hälsa på lika villkor - Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2006
 • Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning
 • Hälsan bland 55–84-åringar. Enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
 • Hälsan bör vara som en nedläggningshotad mack. Om folkhälsoarbete i små kommuner
 • Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner
 • Hälsan på spåret - Medellivslängd och ohälsotal utmed spårtrafiken i Stockholm
 • Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling
 • Hälsoekonomi för folkhälsoarbete
 • Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet – Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007
 • Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt
 • Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem. Utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni (3G)
 • Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser
 • Hälsokonsekvensbedömningar i kommuner, landsting och regioner
 • Hälsokonsekvensbedömningar i fysisk planering
 • Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende
 • Hälsorelaterade miljökvalitetsmål och åtgärder för ett ekologisk hållbart samhälle (miljömålen 15)
 • Hälsorisker med svenskt snus
 • Hälsosamt åldrande hela livet
 • Hälsoskydd – Tillsyn för bättre hälsa
 • In Depth Evaluation of the Swedish Environmental Quality Objectives – Environmental Health Issues
 • Internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende: Slutrapport
 • Introduktion till motiverande samtal – En handledning för skolhälsovården
 • Intryck, avtryck - framtidstro – Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna (Till hälso- och sjukvården)
 • Intryck, avtryck - framtidstro – Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna (Till polisen)
 • Intryck, avtryck - framtidstro – Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna (Till socialtjänsten)
 • Katrineholm – Exempel på en hälsofrämjande primärvård?
 • Kemiska ämnen i inomhusmiljön
 • Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader
 • Kostnadsanalys för hepatit B-vaccination
 • Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom – Meddelandeblad
 • Kunskapsunderlag Målområde 11 – Bruk av narkotika
 • Kunskapsunderlag Målområde 1 – Delaktighet och inflytande i samhället
 • Kunskapsunderlag Målområde 10 – Goda matvanor och livsmedel
 • Kunskapsunderlag Målområde 11 – Minskat bruk av tobak
 • Kunskapsunderlag Målområde 2 – Ekonomisk och social trygghet
 • Kunskapsunderlag Målområde 3 – Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Kunskapsunderlag Målområde 4 – Ökad hälsa i arbetslivet
 • Kunskapsunderlag Målområde 5 – Sunda och säkra miljöer
 • Kunskapsunderlag Målområde 6 – En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kunskapsunderlag Målområde 7 – Gott skydd mot smittspridning
 • Kunskapsunderlag Målområde 8 – Trygg och säker sexualitet
 • Kunskapsunderlag Målområde 9 – Ökad fysisk aktivitet
 • Kvantitativa metoder vid hälsokonsekvensbedömningar En vägledning
 • Legionella i bioreningsanläggningar
 • Levnadsvanor. Lägesrapport 2009
 • Levnadsvanor. Lägesrapport 2010
 • Levnadsvanor. Lägesrapport 2011
 • Listeria bland gravida kvinnor i Sverige
 • Livsstilsrapport 2008
 • Livsstilsrapport 2009
 • Livsstilsrapport 2010
 • Low dose alcohol exposure during pregnancy - does it harm?
 • Lägesrapport ANDT 2011
 • Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige
 • Länsstyrelsens roll inom folkhälsoområdet
 • Lästips om spelproblem
 • Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat
 • Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar
 • Miljökonsekvensbeskrivning och hälsa - Några föroreningskällor - beskrivning och riskbedömning
 • Miljöns inverkan på barns hälsa - Miljöhälsorapport 2005 i sammandrag
 • Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende - en praktisk manual
 • MRSA - hos häst, hund och katt
 • MRSA - rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk
 • MRSA hos personal inom vård och omsorg - ett kunskapsunderlag
 • MRSA i förskolan - underlag och rekommendationer
 • MRSA i samhället
 • Myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott
 • Narkotikan i Sverige
 • Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar
 • Nationell strategi för rökfria skolgårdar
 • Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR®) – Slutredovisning av regeringsuppdrag
 • Nationella stödlinjen 2002-2006
 • Norovirus i vatten
 • Objective and background of the questions in the national public health survey
 • Onödig ohälsa – Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning
 • Par- och familjebehandling för spelberoende
 • Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång
 • Physical activity and public health in Sweden
 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)
 • Problem Gambling Prevention at the Swedish National Institute of Public Health
 • Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess – Meddelandeblad
 • Rasism, kön och sexualitet – En intervjustudie
 • Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avs. MRSA
 • Rekommendationer för profylax och behandling av influensa
 • Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus
 • Ren träning – En handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar
 • Roll-up Jönköping
 • Roll-up Sörmland
 • Roll-up Värmland
 • Rubellainfektion - ett kunskapsunderlag
 • Rådgivande samtal om tobak
 • Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet
 • Rökfri arbetstid, dekal 200x75
 • Rökfri arbetstid, fönsterdekal 200x75
 • Rökfri arbetstid, skylt 300x200
 • Rökfria serveringar - Insatser och resultat inför genomförandet
 • Selling tobacco
 • Selling tobacco – a fast guide
 • Selling tobacco – A fast guide and practical advice
 • Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? (Lättläst version av Onödig ohälsa)
 • Skador av hasch och marijuana
 • Skolan kan förebygga
 • Skolans mål och möjligheter
 • Skydd mot smittspridning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Slutredovisning av regeringsuppdraget Ett friskare Sverige 2011
 • Slutspel – Ett magasin om spelberoendebehandling
 • Smittskyddsläkare har behörighet att begära utsändning av "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) – Meddelandeblad
 • Socialt kapital och psykisk hälsa
 • Som en kamel med två pucklar
 • Spel om pengar - ett folkhälsoproblem
 • Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 – Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie
 • Spelberoendes riksförbund 10 år - en jubileumsskrift
 • Spelproblem finns och går att åtgärda
 • Spridning av nya metoder för föräldrastöd i förskole- och skolåldern fram till år 2008
 • Stress i stan och övervikt i glesbygden? Om samband mellan människors hälsa och typ av boendekommun
 • Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning
 • Sweden Drug Situation 2002
 • Swedish Longitudinal Gambling Study: En studie om spel och hälsa
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten
 • The Drug Situation in Sweden 2012
 • The Swedish Tuberculosis Index 1999
 • The Swedish Tuberculosis Index 2000
 • The Swedish Tuberculosis Index 2001-2002
 • Tillsyn över alkohol i lokalsamhället
 • Time Line Follow Back
 • Tobaksfri graviditet
 • Tobaksfria barn
 • Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare
 • Tobaksfritt, dekal 200x75
 • Tobaksfritt, fönsterdekal 200x75
 • Tobaksfritt, skylt 300x200
 • Tobakskonventionen
 • Tuberkulos i Sverige 1999
 • Tuberkulos i Sverige 2000
 • Tuberkulos i Sverige 2003-2008
 • Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal
 • Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet – Människors hälsa i miljökvalitetsmålen
 • Underliggande biologiska orsaker till spelberoende. En kunskapsöversikt
 • UngKAB09 – Methodological considerations regarding the 2009 youth and sexuality survey in Sweden
 • Uppföljning av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador 2001-2005
 • Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7§ tillsynsförordningen - Dalarnas-, Norrlands- och Skåne län
 • Uppföljning av operativ tillsyn inom hälsoskyddsområdet under 2004 - Västerbottens-, Östergötlands- och Blekinge län
 • Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö
 • Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete, Tobakslagen
 • Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation
 • Utveckling av Lokala välfärdsbokslut (VFB)
 • Utvärdering av sentry.nu
 • Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet
 • Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014
 • Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI). Säsong 2012-2013
 • Var med och bestäm!
 • Vet du om att man kan bli beroende av spel
 • Vårdpersonalens alkoholvanor och det hälsofrämjande arbetet
 • Vägledning för hälsokonsekvensbedömningar
 • Välfärdsbokslut en introduktion
 • Årsrapport Stödlinjen 2008
 • Årsrapport Stödlinjen 2009
 • Årsrapport Stödlinjen 2010
 • Årsrapport Stödlinjen 2011
 • Äldres hälsa - En utmaning för Europa
 • Ändringar i tobakslagen 2010
 • Öppenvårdsprojekt för spelberoende: En utvärdering
 • Öppna jämförelser folkhälsa 2009
 • Övervakning av barnvaccinationsprogrammet mot pneumokocker
 • Övervakning av HPV-vaccination
 • Övervakningen av hepatit C i Sverige
 • Övervikt bland barn - system för nationell uppföljning: fem kommuner under fem läsår