• A guide to Quantitative Methods in Health Impact Assessment
 • Alcohol consumption among elderly European Union citizens, consumption trends and related issues
 • Alcohol issues in daily healthcare
 • Alcohol Monopoly and Public Health: Potential effects of privatization of the Swedish alcohol retail monopoly
 • Alkohol ingen vanlig handelsvara
 • Alkohol- och drogförebyggande insatser i arbetslivet
 • Alkohol och hälsa
 • Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i arbetslivet
 • Alkohol – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Alkoholförebyggande arbete på krogen och bland folkölsförsäljare i sex försökskommuner
 • Alkoholfrågor i vardaglig hälso- och sjukvård
 • Alkoholmonopol och folkhälsa
 • Analys av arbetsprocesser i sex försökskommuner
 • Ansvarsfull alkoholservering
 • Att förebygga spelproblem: En kunskapsöversikt och en systematisk litteraturöversikt
 • Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan
 • AUDIT
 • AUDIT – Frågor om alkoholvanor
 • Barns och ungas hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Barns och ungas uppväxtvillkor – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (för gymnasieskolan)
 • Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (i grundskolans senare år)
 • Besvär av trafikbuller – Trender från 1999 till 2007
 • Child day care center or home care for children 12-40 months of age. What is best for the child?
 • Ekonomiska beräkningar och bedömningar
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Environmental Health Report 2005 - Extended summary
 • Environmental Health Report 2009 - Extended summary
 • Faktablad om alkohol – Alkohol och äldre
 • Fastighetsägares egenkontroll – ett nationellt tillsynsprojekt på hälsoskyddsområdet
 • Folkhälsoekonomi i praktiken
 • Föräldrar är viktigast!
 • Förbränningsmotordrivna ismaskiner - Utredningsunderlag om kolmonoxid och kvävedioxid i ishallar
 • Från nyhet till vardagsnytta
 • From news to everyday use
 • Hälsa i arbetslivet – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar
 • Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning
 • Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning
 • Höga ljudnivåer - Ungdomars beteenden, kunskaper och attityder
 • Höga ljudnivåer från musik – Ett nationellt tillsynsprojekt
 • Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet "Elevhälsoenkäten"
 • Hur gick det sen? – En uppföljning av Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik
 • Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?
 • Hur kan högskolan arbeta med alkoholprevention?
 • Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2010
 • Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2011
 • Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga
 • Kontrollera ljudnivån - undvik hörselskador på grund av hög musik
 • Kultur för hälsa
 • Kunskapsunderlag för "Barn och unga 2013 - utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder"
 • Magasin Föräldrastöd nr 1
 • Magasin Föräldrastöd nr 2
 • Magasin Föräldrastöd nr 3
 • Magasin Föräldrastöd nr 4
 • Mediers betydelse för det förebyggande arbetet i sex försökskommuner
 • Miljöer och produkter – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Miljöhälsorapport 2001
 • Miljöhälsorapport 2005
 • Miljöhälsorapport 2009
 • Miljömedicin för en hållbar utveckling
 • Olika villkor - Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader för barn och unga
 • Policy for prevention
 • Policy för prevention
 • Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop?
 • Public health of the future – everyone's responsibility. A summary of the Swedish Public Health Policy Report 2010
 • Public health priorities in Sweden
 • Radon i skolor och förskolor - Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt
 • Responsible Beverage Service
 • Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid - en kunskapssammanställning
 • Så arbetar kommuner, landsting och ideella organisationer med föräldrastöd
 • Samhällsplanering för ett aktivt liv – fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa
 • Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar
 • Samtal om sexualitet
 • Särbehandlad och kränkt
 • Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige 1996
 • Sex in Sweden -on the Swedish sexual life
 • Sex, hälsa och välbefinnande
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Smittskyddsinstitutets risk- och sårbarhetsanalys 2012
 • Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice
 • Social health inequalities in Swedish children and adolescents – a systematic review, second edition
 • Sociala skillnader i ohälsa bland barn och ungdom i Sverige
 • Spel och spelberoende i Sverige
 • Spel om pengar bland unga
 • Spelreklam och spelberoende – en intervjustudie
 • Strålning från mobiltelesystem – En informationsbroschyr från sex myndigheter
 • Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig (Knapp)
 • The significance of culture for health
 • The significance of the outdoor environment
 • Tidig eller sen hivdiagnos
 • Tio år med svensk folkhälsopolitik
 • Tobak, tillsyn och tillgänglighet
 • Tobak – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Tobaksfri kommun – en del i ett hälsofrämjande arbete, sammanfattande broschyr
 • Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet
 • Tonåringar om tobak – Vanor, kunskaper och attityder
 • Towards a more health-promoting health service
 • Trafiknykterhet
 • Ungdomar och sexualitet
 • Uppdrag: förebygga
 • Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete, Alkohollagen
 • Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade
 • Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden
 • Utvecklingsbehov för ett kunskapsbaserat arbete med GHB och dess analoger, särtryck
 • Vad kostar hållbara matvanor?
 • Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över
 • Validering av miljöhälsoindikatorer för buller
 • Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt
 • Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper - en svensk studie
 • Vattenpipa - rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn
 • Vattenpipa – rökning med skadliga effekter
 • Är depression en klassfråga?