• Alkohol och sexuellt risktagande
 • Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat
 • Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder
 • Barn och unga önskar en rökfri skolgård - kort information till skolan
 • Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga
 • Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination
 • Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus
 • Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan
 • Cannabis – let facts guide your decisions
 • Cannabis - låt fakta styra dina beslut
 • Delaktighet och inflytande i samhället – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens
 • Den svenska narkotikasituationen - en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå
 • Den svenska narkotikasituationen 2015 – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå
 • Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till föräldrar
 • Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet
 • Dopningen i Sverige - en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder
 • EMIS 2010 Sverige
 • En tobaksfri förskola - varför och hur?
 • Epidemiologisk årsrapport 2001 (in English)
 • Faktablad Swelogs nr 1 2014, Hästspel
 • Faktablad Swelogs nr 15 2014, Närstående och spelproblem
 • Faktablad Swelogs nr 16 2014, Vad gör ett spel riskfyllt?
 • Faktablad Swelogs nr 17 2014, Fördubbling av antalet personer som har haft allvarliga spelproblem
 • Faktablad Swelogs nr 19 2014, Spel, spelproblem och alkohol
 • Faktablad Swelogs nr 2 2014, Bingo
 • Faktablad Swelogs nr 20 2014, Vad vet vi om spelproblem i Sverige 2014?
 • Faktablad Swelogs nr 3 2014, Nummerspel
 • Faktablad Swelogs nr 4 2014, Sportspel
 • Faktablad Swelogs nr 5 2014, Lotterier
 • Faktablad Swelogs nr 6 2014, Spelautomater
 • Faktablad Swelogs nr 7 2014, Poker
 • Faktablad Swelogs nr 8 2014, Kasinospel
 • Faktablad Swelogs nr 9 2014, Tv-tävlingar
 • Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv
 • Folkhälsomyndighetens rutiner för påvisning av Brucella species
 • Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön
 • Fysisk aktivitet och folkhälsa
 • Fysisk aktivitet – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • FYSS 2008
 • Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner – Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015
 • Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015
 • Föräldrar spelar roll – Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete
 • Global Public Health Leaders of Tomorrow – What is at stake?
 • Hepatit B-vaccination - Kunskapsunderlag från experter
 • Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Hur man äter S.M.A.R.T. – Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över
 • Hygien i förskolan - Resultat från ett tillsynsprojekt 2009
 • Hälsofrämjande hälso och sjukvård – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Hälsoskydd vid tillfälligt boende
 • Information till vårdnadshavare om vaccination – Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (faktablad på albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska)
 • Information till vårdnadshavare inför vaccination – Vaccination mot HPV för flickor (faktablad på 16 språk)
 • Kommunikationsstrategi för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • Komplettering av beslutsunderlag - Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 • Magnetfält och hälsorisker
 • Matvanor och livsmedel
 • Mer än bara ett klassrum ...
 • Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet, manual
 • Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet – Studiehandledning
 • Myndighetsgemensam mikrosimuleringsmodell
 • Mäns sexualitet och reproduktiva hälsa
 • Narkotika – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Nationella bedömningskriterier för tobakstillsyn
 • Nu är goda råd ... enkla! Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden
 • Patientsäkerhetssatsning 2011
 • Patientsäkerhetssatsning 2012
 • Patientsäkerhetssatsning 2013
 • Perspektiv på spelande och spelproblem
 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2016–2018
 • Platsen, individen och folkhälsan
 • Procalcitonin vid akuta infektioner – kan det minska onödig antibiotikaförskrivning?
 • Radon i inomhusluft
 • Rekommendationer för malariaprofylax 2015
 • Retrofaryngeala abscesser
 • Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn
 • Rätt ålder? Lathund för krogpersonal
 • Rökning förbjuden, dekal 200x75
 • Rökning förbjuden, dekal 300x100
 • Rökning förbjuden, fönsterdekal 200x75
 • Rökning förbjuden, fönsterdekal 300x100
 • Rökning förbjuden på skolgården, dekal 200x75
 • Rökning förbjuden på skolgården, dekal 300x100
 • Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 200x75
 • Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 300x100
 • Rökning förbjuden på skolgården, skylt 300x100
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 200x75
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 300x100
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 200x75
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 300x100
 • Samklang – samverkan landsting och kommuner
 • Simulering av en pandemi i Storstadsregion Malmö
 • Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 • Spel – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013
 • Stödlinjen för spelare och anhöriga 2010–2015
 • Swelogs facts sheet no 01 2014, Gambling on horse racing
 • Swelogs facts sheet no 02 2014, Bingo
 • Swelogs facts sheet no 03 2014, Number games
 • Swelogs facts sheet no 04 2014, Sports betting
 • Swelogs facts sheet no 05 2014, Lotteries
 • Swelogs facts sheet no 06 2014, Gambling machines
 • Swelogs facts sheet no 07 2014, Poker
 • Swelogs facts sheet no 08 2014, Casino gambling
 • Swelogs facts sheet no 09 2014, TV based gambling
 • Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv
 • Ten years of Swedish public health policy – Summary report
 • The Drug Situation in Sweden – An Overview of the Reporting to the EMCDDA
 • The Russian influenza in Sweden in 1889-90
 • Tobaksfri skoltid, dekal 200x75
 • Tobaksfri skoltid, fönsterdekal 200x75
 • Tobaksfri skoltid, skylt 300x200
 • Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017–2018
 • Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018
 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) – Inventering av situationen i Sverige 2009
 • Vem får man vara i vårt samhälle? En kort introduktion
 • Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa
 • Vårdrelaterade smittor – slutrapport
 • Zoonoser & klimatförändringar – årsrapport
 • Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppföljningen
 • Äldres hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren?
 • Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa