Inom vård och omsorg är förebyggande åtgärder för covid-19 fortsatt viktiga för att minska smittspridningen och därmed sjuklighet och dödlighet. I denna vägledning beskrivs förebyggande åtgärder för covid-19 inom hälso- och sjukvård samt i omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 befinner sig. Trots att det inte längre finns en föreskriven smittspårningsplikt gällande covid-19 kan smittspårning av fall hos såväl omsorgstagare/patienter som personal vara en relevant åtgärd. Rekommendationerna omfattar omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 vårdas, bor eller vistas samt hälso- och sjukvård.

Denna vägledning ersätter publikationen Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg. Målgrupper för publikationen är regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter samt chefer och medicinskt ansvariga inom aktuella verksamhetsområden och är ett stöd när lokala eller regionala riktlinjer tas fram.

Följande förändringar har gjorts jämfört med tidigare dokument:

Denna version har omarbetats med anledning av borttagande av smittspårningsplikten för covid-19 i vård- och omsorg samt en uppdaterad provtagningsindikation för covid-19.

Relaterad läsning

Personal inom vård och omsorg angående covid-19