Övervakningsprogrammet syftar till att ge en överblick av epidemiologin hos ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae samt att undersöka förekomsten av överförbar mcr-medierad kolistinresistens. Programmet har funnits sedan 2007 med insamling vartannat år. Målgruppen är de kliniska mikrobiologiska laboratorierna och utgör för dem även ett underlag för att sätta den lokala epidemiologin av ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae i ett nationellt perspektiv.

Under insamlingsperioden 1–31 mars 2017 (alt. 1–30 april 2017) samlades konsekutiva isolat av cefadroxilresistenta E. coli (Escherichia coli) och K. pneumoniae (Klebsiella pneumoniae) från urinodlingar in från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier (ett isolat av vardera art per patient). Tjugofem av landets tjugosju kliniska laboratorier medverkade i insamlingen. Isolaten karakteriserades genotypiskt med en amplikonbaserad sekvenseringsteknik, de analyserades för de vanligaste förkommande ESBL-generna (CTX-M, ACC, DHA, EBC (ACT/MIR), FOX, MOX, CMY), ESBL-CARBA OXA-48-gruppen samt för mcr-medierad kolistinresistens. Multi-locus sequence typing (MLST) för både E. coli och K. pneumoniae ingår i analysen från och med årets insamling (2017).

Den sammanlagda bilden av insamlingarna visar att trots att antalet insamlade isolat ökat konstant under åren, så är fördelningen mellan ESBL-A, ESBL-M och ESBL-CARBA konstant. Detsamma gäller även för andelen cefadroxilresistenta E. coli som ej bär en ESBL. Få fynd har gjorts av isolat som bär på överförbar mcr-medierad kolistinresistens och detta bedöms i nuläget inte utgöra ett problem inom vården.
Ett urval att isolat kommer att resistensbestämmas fenotypiskt och resultaten kommer att presenteras senare i en uppdaterad version av rapporten.