Version 18. Följande förändring har gjorts:
I version 18 har tabell 1a, Exempel på patogener som klassificeras som kategori A, UN 2814, både i form av patientprover och kulturer (odlat material) uppdaterats och apkoppsvirus (monkeypox) har lagts till.

I fotnot till tabell 1a står att patientprover som innehåller eller misstänks innehålla apkoppsvirus klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B vid nationella transporter. Beslutet avseende klassificeringen gäller till och med 31 augusti 2022.

Exemplet östlig hästencefalit-virus har tagits bort från tabell 1b, Exempel på patogener som klassificeras som kategori A, UN 2814, i form av kulturer (odlat material) men som i form av patientprover klassificeras som kategori B.

Om publikationen

Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR). Den fungerar som en praktisk handledning inför transport av prover som skickas till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys och riktar sig till de som nyttjar denna tjänst.

Packa provet rätt går att använda som stöd vid annan transport av smittförande ämnen, men är ingen uttömmande redogörelse för samtliga bestämmelser som rör sådan transport. Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokumentation medföljer. Kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods om ni är osäkra på något.

Relaterad läsning

Information för beställare