Rapporten ger en överblick av kunskapsläget kring metoder för detektion av norovirus i vatten. Projekt och publicerade metoder från 2008 och framåt med utgångspunkt från svenska och nordiska förhållande redovisas med fokus på metodologi. Även fynd av norovirus och hur halterna har hanterats i riskbedömningar har inkluderats.

Sammanställningen utgör en grund för vidare utveckling av metoder och belyser svårigheterna med påvisning av virus i vatten. Jämförelser mellan metoder är svåra att genomföra då de skiljer sig åt i bland annat utförande och utvärdering av resultat.

Rapporten riktar sig till dricksvattenproducenter, utvecklingsingenjörer, VA-konsulter, forskare och smittskyddsläkare.