På senare år har många länder beskrivit en fortsatt ökning av antalet fall av dengue. Orsakerna bakom detta är inte klarlagda men följande faktorer kan ha betydelse: ökad förekomst av myggor till följd av klimatförändringar, misslyckade kontrollåtgärder, demografiska förändringar i samband med urbanisering och i vissa fall försvagade folkhälsoprogram.

Varje år anmäls cirka 150 fall av dengue de flesta har smittats i Thailand. Längre vistelser i tropikerna ökar risken för smitta. Det reella antalet smittade är sannolikt större då sjukdomsbilden inte behöver vara allvarlig och många hinner tillfriskna innan hemkomst.

Vad orsakar denguefeber och hur sprids det?

Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människan via myggor som tillhör Aedes-släktet. Förutom människan kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är vanligen fem till tio dygn.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor.

Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Det finns olika typer av viruset vilket gör att man kan insjukna flera gånger i dengue. Dessutom orsakar vissa virustyper mer allvarlig sjukdom än andra.

Återinfektion med denguefeber av annan typ än den man infekterades av första gången anses utgöra en riskfaktor för att drabbas av svår sjukdom. Det är dock ovanligt att turister drabbas av allvarlig sjukdom.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att antikroppar mot denguevirus påvisas i patientens blod. Det finns inte något specifikt läkemedel mot denguevirus. Terapin är därför symtomatisk, det vill säga inriktas mot patientens aktuella symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett vaccin mot dengue, men det används inte för vaccination av turister. Vaccinet används för vaccination av barn i länder med hög förekomst av denguevirus och har endast begränsad skyddseffekt. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor.

Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna dock främst sticker, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Den sjuke behöver inte isoleras.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Dengue fever (cdc.gov)