Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv och en viktig del i att minska belastningen på vården.

Utöver att god följsamhet till basala hygienrutiner och andra grundläggande vårdhygieniska rutiner upprätthålls, behöver verksamhetsansvariga se till att:

  • underlätta för vaccination av personal och vård- och omsorgstagare,
  • personalen är uppmärksamma på symtom,
  • testning och smittspårning genomförs,
  • organisation, bemanning och besöksrutiner anpassas,
  • munskydd som source control används.

Vaccination av personal och vård- och omsorgstagare

Verksamheten ska verka för en hög vaccinationstäckning bland all personal, inklusive timanställda. Det gäller också för vård- och omsorgstagare.

Uppmärksamhet på symtom

Verksamheter behöver vara uppmärksamma på symtom hos både vård- och omsorgstagare och personal, även milda symtom. Verksamheter behöver även ha en god följsamhet till de åtgärder som vidtas vid misstänkt eller bekräftad covid-19.

Testning och smittspårning

  • testa vid misstanke om covid-19 enligt aktuell provtagningsindikation,
  • hantera testresultatet skyndsamt och vidta de åtgärder som krävs,
  • medverka till skyndsam smittspårning.

Även screening kan utifrån regional eller lokal bedömning användas. Exempelvis för vård- och omsorgstagare vid inskrivning, växelvård och återkomst till boende från sjukhusvård. Personalen kan screenas inför arbetspass.

Organisation, bemanning och besöksrutiner

Organisera så att fysiskt avstånd, i de situationer det är möjligt, kan upprätthållas mellan alla personer som vistas i verksamhetens lokaler. Säkerställ att vård- och omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 inte vistas med andra.

Verksamheten behöver se över hur personalen och lokalerna organiseras för att förebygga smittspridning, exempelvis att personalen inte arbetar på flera avdelningar under samma arbetspass.

Besöksrutiner behöver vara utformade för att förebygga smittspridning, det kan till exempel ske genom att underlätta möjligheterna att hålla avstånd.

Gemensamma aktiviteter och måltider kan vara av stor betydelse för vård- och omsorgstagarna och behöver vara anpassade för att förebygga smittspridning.

Source control

Användning av medicinska munskydd som source control syftar till att minska risken för att personer med asymtomatisk eller presymtomatisk infektion sprider smitta till sin omgivning. Användningen av source control behöver anpassas på regional eller lokal nivå efter riskvärdering och epidemiologiskt läge.