واکسین در برابر کووید ـ 19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

واکسین ها تیست شده بر ضد کوید-19 چگونه میباشد؟

Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin

واکسین ها چگونه کار میکند؟

Ladda ner: Hur funkar vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسین چیست؟

Ladda ner: Vad är ett vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

اکنون واکسیناسیون در برابر کووید ـ 19 جریان دارد

Ladda ner: Nu pågår vaccination mot covid-19

این گونه از خود و دیگران در برابر عفونت محافظت می کنید

در مورد سفر نمودن از خارج به سویدن یا هم سفر نمودن در داخل سویدن

معلومات دیگر

Så använder du engångsmunskydd