واکسین در برابر کووید ـ 19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

واکسین ها تیست شده بر ضد کوید-19 چگونه میباشد؟

Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin

واکسین ها چگونه کار میکند؟

Ladda ner: Hur funkar vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسین چیست؟