Qaad mas'uuliyad si looga hortago faafitaanka cudur

Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in laga hortago faafitaanka COVID-19.

Isku difaac tallaal

In la is tallaalo waa qaabka ugu fiican ee la isaga ilaalin karo in si halis ah loogu bukoodo covid-19.

Hey’adda Caafimaadka Dadweynaha waxay ku talinaysaa in dhammaan dadka ah 12 jir ama ka weyn ay qaataan tallaalka ka hortagga covid-19.

Hey’adda Caafimaadka Dadweynaha waxay xitaa ku talinaysaa in dhammaan dadka ah 18 jir ama ka weyn ay qaataan qayb tallaal oo buuxin ah.

Bogga internetka ee 1177.se waxaad ka akhrin kartaa wixii dheeraad ah ee ku saabsan tallaalka oo ku qoran luqado kala duwan:

1177.se

Guriga joog haddii aad xanuusanayso

Guriga joog oo iska ilaali xiriir dhow inaad la yeelato dadka kale haddii aad xanuusanayso oo aad leedahay calaamado ahaan kara kuwa covid-19. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad samaysay shaybaarka qofku keligii sameeyo oo soo saaray in aanad qabin cudurkan.

Wac telafoon lambarka 1177 haddii aad u baahantahay caawimaada in la qiimeeyo calaamadahaaga ama talobixin ku saabsan meesha aad ka raadsan karto daryeel caafimaad.

Haddii aad ka shaqayso dhinaca daryeelka iyo xanaanada dadka waayeelka ah waxaa lagugula talinayaa inaad iska baarto covid-19. Dhinaca 1177.se waxaa ku jirta warbixin ku saabsan sid baaritaanku uga dhaco halka aad ku nooshahay.

Talooyinka gaar ah ee aad isku difaacayso adigaaga aan qaadan tallaal

Haddii aad tahay qof weyn oo aanad is tallaalin waa inaad samayso taxaddar gaar ah. Taas micnaheedu waa in aad iska ilaaliso meelaha ciriiriga ah iyo isku imaatinyada dad badan ee meel gudo ah. Dadka aan tallaalnayn ee ka tirsan koox caafimaad ahaan khatar ku jirta waxay khatar weyn ugu jiraan inay si halis ah u xanuusadaan. Khatarta in si halis ah loo xanuusado waxay xitaa la korodhaa kolba marka da’du sii korodho.

Kooxaha khatarta covid-19 (Socialstyrelsen.se) (ku qoran af Iswiidhish)

Akhri wixi dheeraad ah

Kuna saabsan covid-19, tallaalka iyo baaritaanka oo ku qoran luqaddo kala duwan

Tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]

Filmen nedan, titel på svenska: Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan tallaalka ka hortagga covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Sant och falskt om vacciner mot covid-19

Run iyo been ku saabsan tallaalada covid-19:ka

Filmen nedan, titel på svenska: Det är viktigt att vaccinera sig

Waa muhiim inaad is tallaasho

Filmen nedan, titel på svenska: Om graviditet och fertilitet

Uurka iyo suurtogalnimada dhalista carruur

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19?

Sidee loo baaraa talaalada ka hortaga covid-19?

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin?

Sidee talaalada u shaqeeyaan?

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin?

Waa maxay tallaal?