ዝርግሐ ለብዒ ንምክልኻል ሓላፍነት ውሰድ።

ኮቪድ-19 ንኸይላባዕ ኵሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍነት ኣለዎ።

ንነብስኻ ብኽታበት ተኸላኸለላ

ምኽታብ ከቢድ ሕማምን ዝርግሐ ኮቪድ-19ን ከተወግደሉ እትኽእል ዝበለጸ መገዲ እዩ።

ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኵሎም ደቂ 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ ሰባት ጸረ ኮቪድ-19 ንኽኽተቡ ይላቦ።

ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኵሎም ደቂ 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ ሰባት ሓንቲ መመላእታ ክታበት ክኽተቡ እውን ይላቦ እዩ።

ብዛዕባ እዚ ክታበት ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ብዝተፈላልየ ቋንቋታት ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፦

1177.se

እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ

እንተ ሓሚምካን ኮቪድ-19 ክኸውን ዝኽእል ምልክታት ሕማም እንተ ኣለካን ኮይኑ ኣብ ገዛኻ ጽናሕን ምስ ካልኦት ብቐረባ ምርኻብ ኣወግድን። እዚ ኣሉታዊ መልሲ ዘርኣየ ባዕልኻ ዝግበር መርመራ እንተ ጌርካ እውን ይምልከተካ እዩ።

ነቶም ምልክታት ሕማምካ ንምግምጋም ሓገዝ እንተ ደሊኻ ወይ ኣበይ ሕክምና ክትሓትት ከም ትኽእል ምኽሪ ደሊኻ፡ ናብ ተሌፎን ቍጽሪ 1177 ደውል።

ኣብ ክንክን ጥዕናን ሓልዮት ኣረጋውያንን ትሰርሕ እንተ ዄንካ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትገብር ንመኽረካ። ኣብ 1177.se ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ እቲ መርመራ ብኸመይ ከም ዝካየድ ሓበሬታ ኣሎ።

ንዓኻ ዘይተኸተብካ ካብ ሕማም ንምክልኻል ዝምልከት ፍሉይ ለበዋታት

በጽሒን ዘይተኸተብካን እንተ ዄንካ ብፍሉይ ክትጥንቀቕ ይግብኣካ እዩ። ጽቕጥቅጥን ኣብ ውሽጢ ገዛ ብዙሕ ዝተኣከበ ሰብን ከተወግድ ይግብኣካ ማለት እዩ። ዘይተኸተቡ ብሕክምናዊ መዳይ ምስ ሓደገኛ ጕጅለ ዝቝጸሩ ሰባት ብኸቢድ ንኽሓሙ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ።

ተኽእሎ ናይ ብኸቢድ ምሕማም፡ ዕድመ እናደፋእካ ክትከይድ ከለኻ እናዛየደ እዩ ዝኸይድ።

ሓደገኛታት ጕጅለታት ኮቪድ-19 (Socialstyrelsen.se) (ብሽወደንኛ)

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19

Filmen nedan, Ladda ner: Hur funkar vaccin? (Liggande format) Hur funkar vaccin? (Stående format)

ብኸመይ ክታበታት ይሰርሑ፧

Filmen nedan, Ladda ner: Vad är ett vaccin? (Liggande format) Vad är ett vaccin? (Stående format)

እንታይ ኢዩ ክታበት፧

Filmen nedan, Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19? (Liggande format) Hur testas vaccin mot covid-19? (Stående format)

ብኸመይ ኢዮም ክታበታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝፍተኑ፧