Coronavirus

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Inkubationstid för covid-19

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. Efter att omikron tagit över insjuknar de flesta inom tre dagar efter att man smittats, även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster.

Symtom på covid-19

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion men en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte avgöra om det är covid-19 bara genom att utgå från symtomen. Symtombilden har skiftat då det vid de tidigare varianterna var vanligare med infektion i nedre luftvägarna medan det med omikron-varianten blivit vanligare med enbart en övre luftvägsinfektion.

De symtom som rapporterats är framförallt:

 • snuva
 • täppt näsa
 • feber
 • halsont
 • huvudvärk
 • förändrad smak och lukt
 • hosta
 • svårt att andas
 • värk i muskler och leder

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk: Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Så länge är man sjuk i covid-19

De flesta personer som får lindriga sjukdomssymtom blir friska efter bara några dagar upp till ett par veckor men för en del kan det ta längre tid innan man känner sig frisk igen.

För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det ofta längre tid innan man känner sig helt återställd.

Mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk: Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Långvariga symtom efter covid-19

En del personer får långvariga symtom efter covid-19. Socialstyrelsen har fått i uppdrag om att utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion. Långvariga symtom kallas ibland långtidscovid, post covid, kvarstående eller sena symtom efter covid-19.

Postcovid (Socialstyrelsen.se)

Multisystemisk hyperinflammation

Multisystemisk hyperinflammation som förekommer ihop med covid-19, kan förkortas mis-a för sjukdom hos vuxna, och mis-c för sjukdom hos barn. Tillståndet innebär en kraftig inflammation i kroppen med hög feber och påverkade inflammationsprover samt påverkan på ett eller fler organ och det kan få ett mycket allvarligt förlopp.

Mis-a/mis-c är ovanligt och uppträder oftast inom 2-6 veckor efter en genomgången covid-19-infektion.

Det finns inga definierade riskgrupper, de flesta som drabbats har varit tidigare friska, därför går det inte att veta innan vilka som kommer att drabbas.

Orsaken till mis-a/mis-c är troligen en oreglerad immunologisk reaktion på sars-cov-2-viruset som skadar olika vävnader.

Hjärtmuskelinflammation och svikt tycks vanligare hos tonåringar och vuxna jämfört med små barn vid mis-a/mis-c och är en orsak till allvarligare förlopp.

WHO: Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19

Multisystem Inflammatory Syndrome (Center for Disease Control and Prevention)

Så länge smittar man

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Om man har varit sjuk i covid-19, gäller följande:

 • Om man är vaccinerad eller haft covid-19 tidigare går sannolikt smittsamheten ner snabbare men du ska vara feberfri och tydligt känna dig bättre, innan du träffar andra personer än de i hemmet.
 • För vårdpersonal med bekräftad covid-19 som fått tre doser vaccin gäller att minst fem dagar gått från insjuknandet, varav feberfri minst två dagar och tydligt förbättrad, innan man kan återgå i arbete. För vårdpersonal som fått färre än tre doser så gäller att minst sju dagar gått från insjuknandet

För de som behövt vårdas på sjukhus hänvisas till nedanstående vägledning som främst vänder sig till vården:

Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19

Kan man bli smittad flera gånger?

Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot återinfektion. Det innebär att du har en mindre risk att smittas och bli allvarligt sjuk och mindre risk att föra smittan vidare till andra om du utsätts för viruset igen. Med tiden minskar skyddet som du får efter en genomgången infektion och då ökar risken att du kan smittas igen.

Vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom och för att sprida smittan vidare. Inget vaccin skyddar till hundra procent. Därför är det förväntat att några av de som blivit vaccinerade blir sjuka eller är smittsamma utan att ha symtom. Det gäller alla vacciner och inte bara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast en lindrig sjukdom.

Skydda dig och andra från smittspridning

Behandling mot covid-19

Den behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ. Trots de behandlingar som finns, finns risk för svår sjukdom och död. Vaccin förebygger sjukdomen och ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det pågår ett arbete, både internationellt och i Sverige, för att undersöka olika typer av läkemedelsbehandlingar.

Vaccin mot covid-19 förebygger sjukdomen och ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Även du som varit sjuk rekommenderas att vaccinera dig när du är återställd från covid-19. Efter sjukdomen utvecklar immunförsvaret ett skydd, men längden och nivån av skyddet varierar från person till person. Vaccinet ger ett mer stabilt och pålitligt skydd än genomgången sjukdom.

Vaccinationen bidrar på sikt även till att minska smittspridningen i hela samhället.

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom. Vaccination är därför det bästa sättet att skydda sig själv och andra mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

I Sverige erbjuds alla som är 12 år och äldre gratis vaccination mot sjukdomen. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

Inget vaccin skyddar alla till hundra procent. Därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19, men får då oftast en mild sjukdom. Även du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig.

Vaccinationen bidrar på sikt till att minska smittspridningen i hela samhället.

Vaccination mot covid-19

Dödligheten till följd av covid-19

Internationellt uppskattar man att 0,5–1 procent av de som smittas av covid-19 avlider. Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder: ju äldre man är, desto högre är risken. Det finns endast ett fåtal publicerade vetenskapliga studier om dödligheten, varför kunskapsläget kan komma att ändras.

Folkhälsomyndigheten publicerade i juni 2020 en studie om dödligheten till följd av covid-19 i Stockholms län, där man kom fram till att den i genomsnitt var 0,6 procent. I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år.

Vaccinerade personer kan smittas av covid-19 men blir oftast lindrigt sjuka varför även dödligheten minskar.

Film om virus

Visste du det här om virus?

Ladda ner filmen om virus i mp4-format