Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i nio regioner

Folkhälsomyndigheten genomför så kallade seroepidemiologiska undersökningar i nio regioner, där vi analyserar förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Undersökningarna har genomförts vid ett antal tillfällen under 2020 till 2022 och omfattar insamlingar av blodprover som blivit över från provtagningar inom öppenvården, via laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi. Parallellt samlades till och med vecka 38-39 2021 prover in från blodgivare i dessa regioner.

  • Analys av de prover i åldersgruppen 0-19 år som samlades in från öppenvården vecka 9–11 2022 visade en förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 på 72 procent i åldersgruppen 0-11 år, en ökning med 43 procentenheter sedan den förra undersökningen i november/december 2021.
  • I åldersgruppen 12–15 år hade 95 procent antikroppar, en ökning med 21 procentenheter.
  • I åldersgruppen 16–19 år hade 97 procent antikroppar mot SARS-CoV-2, en ökning med 11 procentenheter.
  • En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Mer information finns i delrapporten Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården under rubriken Publikationer där du kan läsa mer om undersökningarna.

Antikroppar hos blodgivare

Analyser av upprepade provinsamlingar från blodgivare under 2020 och 2021 visar att andelen blodgivare med antikroppar mot SARS-CoV-2 ökade från strax över noll procent vecka 12–13 år 2020 till 97 procent vecka 38–39 år 2021.

Mer information finns i delrapporten Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare under rubriken Publikationer där du kan läsa mer om undersökningarna.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

I slutet av juni 2020 genomfördes en undersökning av blodprover från slumpmässigt inbjudna invånare i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Resultaten visade att ungefär 19 procent av befolkningen i stadsdelen hade antikroppar mot SARS-CoV-2.

I början av mars 2021 undersöktes förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från 735 personer födda 1944. Resultaten visar att knappt 7 procent av studiedeltagarna bar på antikroppar som talar för genomgången covid-19. I en uppföljande studie i november 2021 hade 96 procent av de 552 deltagarna antikroppar mot SARS-CoV-2. Vaccinationstäckningen bland deltagarna var hög. Enligt Nationella vaccinationsregistret hade 96 procent av deltagarna fått minst två vaccindoser. Studien var ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen samt Folkhälsomyndigheten och genomfördes med stöd från Försvarsmakten.

Under april och maj 2021 genomfördes en studie i samarbete med Umeå universitet och Xerum AB kring förekomsten av antikroppar i befolkningen. Resultaten visade att cirka 33 procent av befolkningen i Sverige hade påvisbara antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet vid det studerade månadsskiftet.

Provtagningen genomfördes genom egenprovtagning i hemmet. Deltagarna tog prov på sig själva genom stick i fingret, och blodet samlades sedan upp på filterpapper. Därefter skickades proven till laboratorium för analys.