Covid-19 fortsätter att cirkulera i samhället. För att kunna undvika så många fall av allvarlig sjukdom och död som möjligt, behövs en hög vaccinationstäckning hos personer som är 50 år och äldre, samt hos personer 18 år och äldre i riskgrupp.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis.

Vaccination ger förstärkt skydd

Du som är 50 år och äldre och inte har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Även om du har haft covid-19 bör du vaccinera dig för att få ett ännu bättre skydd mot smitta, men framförallt för att minska risken för att bli allvarligt sjuk nästa gång du blir smittad av coronaviruset.

För att skyddet ska bli starkt krävs en grundvaccination med tre doser. Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 att alla 50 år och över fyller på sitt skydd med en ytterligare dos. Det gäller även alla från 18 år som tillhör riskgrupp. För personer från 80 år och personer som bor på särskilt boende för äldre rekommenderas två doser under samma period.

Det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser som erbjuds för att fortsätta ha ett gott skydd mot sjukdom.

Läs mer: Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 räddar liv

Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir allvarligt sjuka. Äldre har större risk att drabbas av svår covid-19, men även yngre personer med riskfaktorer kan bli allvarligt sjuka och dö. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge.

De flesta har ett gott skydd mot allvarlig covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer att majoriteten av befolkningen nu har byggt upp immunitet, det vill säga skydd, mot viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19.

Immuniteten har byggts upp genom vaccination såväl som genomgången infektion. Immuniteten varierar mellan individer beroende på ålder och underliggande sjukdom och behöver hos vissa förstärkas med upprepade doser vaccin, hos andra behövs inga ytterligare vaccindoser.

Skyddet avtar snabbare hos äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Den ökar med åldern och skyddet från vaccinationen sjunker snabbare hos äldre än yngre. Att risken ökar med åldern är samstämmigt över hela världen.

Ålder, kön och medicinska skäl kan påverka

Medicinska riskfaktorer förekommer i alla åldrar. Personer som är 18–64 år och som har exempelvis fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck rekommenderas en ytterligare dos under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 oavsett hur många doser som tagits tidigare. Det är viktigt att tänka efter om du tillhör en sådan grupp och söka vård för utredning om du misstänker att du har något av dessa tillstånd.

Tidigt under pandemin framkom att män har en högre risk än kvinnor i samma ålder att insjukna i allvarlig covid-19. Denna skillnad ses framför allt i högre åldrar. Varför denna skillnad förekommer är ännu inte klarlagt men anses inte kunna förklaras av andra faktorer än kön.

Diagrammet (se diagram 1) visar att risken för allvarlig covid-19, det vill säga covid-19 som kräver sjukhusvård, varierar med åldern. Uträkningen utgår från åldersgruppen 50–54 år (som referensgrupp, där relativ risk = 1) eftersom det är den åldersgrupp där flest fall registrerades under 2021. Övriga åldersgrupper har därefter jämförts med denna grupp.

Siffrorna under diagrammet (den relativa andelen) visar hur många gånger högre eller lägre risken för sjukhusvård är. Till exempel: För en person som är 65–69 år, är risken för sjukhusvård ungefär tre gånger så stor jämfört med en person som är 50–54 år. För en person som är 20–24 år är risken för sjukhusvård mycket mindre, endast en tiondel av risken jämfört med en person som är 50–54 år.

Diagram 1. Relativ risk för att behöva vård på sjukhus för covid-19, relaterat till ålder. Källa: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen.

Diagrammet visar hur många gånger högre eller lägre risken är för sjukhusvård beroende på vilken ålder du har.

Risk-nytta hos yngre och äldre

Risken för allvarlig sjukdom varierar med ålder och riskfaktorer. Därför varierar också behovet att fylla på sitt skydd med nya doser.

För personer i åldern 18–49 år och barn, är risken för allvarlig covid-19 lägre och immunförsvaret bättre än hos äldre. En sammantagen bedömning blir därför att denna åldersgrupp inte behöver ytterligare doser vaccin. Därför ingår inte dessa åldrar i rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget och kan komma att rekommendera ytterligare doser när mer information finns.

Vaccinet kan till viss del skydda andra

mRNA-vaccinen, som numera uppdaterats med omikronvarianter, kan ha en viss effekt på smittspridning av covid-19 den första tiden efter vaccination. Om du är 18 år eller äldre och lever nära personer med stor risk för allvarlig covid-19 kan ytterligare en vaccindos under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 vara av värde för dig och dina nära. Den huvudsakliga skyddseffekten mot att smittas och smitta andra är dock övergående inom några månader.

Praktisk information om vaccination

I Sverige erbjuds alla som är 18 år och äldre gratis vaccination mot covid-19. Vaccination är dock bara rekommenderat från 50 års ålder och till personer i riskgrupper.

Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

Läs mer vaccination av personer utan svensk id-handling: Alla i Sverige erbjuds vaccin mot covid-19

Inför din vaccination

Det är regionerna som ansvarar för vaccinationen mot covid-19. På webbplatsen 1177.se finns information om när och var du kan vaccinera dig i din region. Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration som lämnas till den som utför vaccinationen.

1177.se

Så går vaccinationen till

Du ska känna dig helt frisk vid vaccinationstillfället. En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen.

Mer om fakta om vaccinerna mot covid-19 – vacciner som används i Sverige

När du har fått sprutan bör du vänta 15 minuter i lokalerna där du har vaccinerat dig, för att känna efter att du mår bra.

Efter vaccinationen

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccinationen, till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över efter en dag.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Men om du får allvarliga symtom efter vaccinationen, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Mer om vaccinernas säkerhet och effektivitet – biverkning