Använd korrekt typ av vaccin

Vaccination mot kikhosta under graviditet sker med vaccin för påfyllnadsdos av vaccin mot tetanus (stelkramp), difteri och kikhosta. Det ska framgå av produktinformationen att vaccinet har indikationen passivt skydd mot kikhosta hos spädbarn.

Ny vaccination vid varje graviditet

Stora studier visar att vaccination under graviditet överför antikroppar till placenta och därmed ger spädbarnet en hög nivå av antikroppar efter födseln. Antikropparna mot kikhosta efter en vaccination finns endast kvar i kroppen en begränsad tid och behöver därför fyllas på via vaccination vid varje graviditet för att ge ett optimalt skydd för både modern och det nyfödda barnet.

Även den som vaccinerats nyligen innan graviditeten rekommenderas vaccination mot kikhosta under graviditeten för att ge barnet optimalt skydd mot sjukdomen under den första tiden i livet.

Planera vaccination mot kikhosta i god tid

Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 16 i varje graviditet och med anpassning till lokala rutiner för graviditetskontroller. Det är viktigt att ha i åtanke att en sen vaccination kan leda till att prematura barn föds utan skydd mot kikhosta. Det tar omkring åtta veckor från att modern vaccineras till att fostret fått optimalt skydd mot kikhosta. Huvudmekanismen bakom skyddet är aktiv transport av antikroppar via navelsträngen från moderkakan till fostret.

Vi anger ingen bortre gräns för gravidvaccinering. Rekommendationen gäller även om tillfället ges sent i graviditeten. Om den gravida har vaccinerats för sent för att fostret ska kunna ha fått optimalt skydd mot kikhosta har det indirekt ett skydd i att modern är vaccinerad. Studier visar att modern är den primära smittkällan för svår kikhosta hos späda barn.

Vaccination kan ges ihop med andra vaccin

Kombinationsvaccinet mot tetanus, difteri och kikhosta kan ges vid samma tillfälle som de flesta andra vaccinationer. Samma principer för samvaccination kan följas för gravida som för andra vuxna. Det är dock ett begränsat antal vaccin som är aktuella att ges just under graviditeten. De tre vaccin som rekommenderas för närvarande för gravida är vaccin mot covid-19, vaccin mot influensa och vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Enligt gällande rekommendationer för vaccination mot covid-19 ska vaccinationen bara kombineras med högst ett annat vaccin. Vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19, vaccination mot influensa och vaccin mot tetanus, difteri och kikhosta ska alltså inte erbjudas vid samma tillfälle. Kombinationsvaccinet mot tetanus, difteri och kikhosta kan samvaccineras med vaccination mot influensa eller covid-19.

Som vid alla vaccinationer behöver den som ordinerar eller administrerar vaccin till en gravid beakta den lilla eventuella ökade risken för biverkningar vid vaccination med två vaccin samtidigt, och den eventuella risken för sammanblandning av biverkningar vid en samvaccination. Det ska vägas mot de förebyggande hälsovinster som kommer med att den gravida blir vaccinerad och därmed skyddad mot flera sjukdomar vid det aktuella tillfället.

Ytterligare en fördel med att erbjuda två vaccin vid samma tillfälle är att vaccinationen blir av och inte riskeras att glömmas bort vid ett senare tillfälle.

Vaccination kan ske oberoende av Rh-profylax

Vaccination mot tetanus, difteri och kikhosta kan ges oberoende av när eventuell Rh-profylax gavs till den gravida. Vaccinen mot tetanus, difteri och kikhosta är inaktiverade vaccin, och effekten påverkas inte av antikroppsprodukter.

Förebygga smitta inom vården

Skyddet mot kikhosta efter vaccination har förhållandevis kort duration. Det är därför inte praktiskt möjligt att upprätthålla en konstant immunitet mot kikhosta i den vuxna befolkningen genom vaccination. Det är viktigt att förebygga smitta inom vården och att personal som möter gravida och spädbarn följer gällande rekommendationer för att förstärka skyddet mot kikhosta för spädbarn:

  • erbjuda vaccination till gravida personer
  • erbjuda vaccination till spädbarn i tid enligt barnvaccinationsprogrammet
  • diagnosticera och behandla kikhosta så tidigt som möjligt i alla åldrar så att smitta inte sprids och så att allvarlig sjukdom undviks
  • uppmärksamma blivande och nyblivna föräldrar på att kikhosta förekommer och är allvarlig för spädbarn

Läs mer