Vi arbetar för att begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. Det gör vi genom att:

  • kartlägga förekomsten av VRI och antibiotikaresistenta bakterier
  • analysera och återrapportera utvecklingen
  • stödja implementering av kunskap i det förebyggande arbetet
  • verka för att det finns ett genomgripande och strukturerat arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg
  • verka för att smittspridning inom vård och omsorg uppfattas som oacceptabel.

Viktigast att förhindra smittspridning

Den viktigaste arbetsuppgiften inom fältet vårdhygien är att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. I takt med den växande resistensproblematiken blir god vårdhygien ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridningen av antibiotikaresistens.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) har vårdgivarna och huvudmännen ansvaret för att vården håller en god kvalitet med en god hygienisk standard. För att alla vårdtagare ska kunna erbjudas en vård med god hygienisk standard förutsätts att huvudmännen har tillgång till vårdhygienisk kompetens, att lokaler och utrustning är ändamålsenliga samt att det finns en god planering och organisation.

Som stöd i huvudmännens arbete för en god vårdhygienisk standard finns landets vårdhygienenheter med hygiensjuksköterskor och hygienläkare, samt stödfunktioner såsom mikrobiologiska laboratorier och medicintekniker.

Andra källor till information om vårdhygien

Läs mer