Uppdaterad 29 juli 2022

Utvecklingen av spelproblem under covid-19-pandemin

Under pandemins första år (2020) förändrades varken spelproblemen eller behovet av stöd på befolkningsnivå. Men i vissa grupper ökade problemen. Det gällde de som redan hade ett problemspelande, de som var arbetslösa och de som uppgav inställda fritidsaktiviteter.

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 innebar minskad tillgänglighet till en rad spelformer under både våren och hösten 2020. Till exempel var de internationella kasinona Casino Cosmopol stängda från mars 2020 till juli 2021. Inställda sportevenemang under våren 2020 minskade också möjligheten till sportspel. Vidare minskades tillgängligheten på grund av restriktioner kopplade till lokaler där spel erbjuds.

Ökat spel på nätkasino och bland de som satsar stora summor på spel

Omsättningen på den reglerade spelmarknaden minskade inte under 2020, trots att färre personer spelade om pengar under pandemin. Spelandet på nätkasino ökade, mätt både i andel av befolkningen och i omsättning. De som ökade sitt spelande var ofta de som även tidigare satsade relativt stora summor på spel.

I juli 2020 infördes tillfälliga lagåtgärder på spelmarknaden kopplade till insättningsgräns, begränsad speltid och maxbelopp för bonusar. De tillfälliga begränsningarna gällde till och med den 14 november 2021. Det är oklart om och i vilken omfattning detta påverkade spelandet eller spelproblemen. Det finns inga indikationer på det i statistiken, men det är möjligt att spelandet skulle ha ökat mer under hösten 2021 om inte åtgärderna hade införts. Spelinspektionen skriver i sin delrapport ”Att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden (Fi2021/03520)” att det är svårt att fastställa vilka delar av utvecklingen som kan härledas till den tillfälliga förordningen och vad som kan härledas till pandemin respektive den nya spelregleringen. Det går inte heller att fastslå hur utvecklingen av spelande och problemspelande hade sett ut om den tillfälliga förordningen inte hade införts.

Tillfälliga spelansvarsåtgärder (regeringen.se)

Spelinspektionen bedömer att i händelse av liknande kriser kan en långsiktig lösning för att stärka konsumentskyddet vara att införa en nationell insättningsgräns, som skulle gälla samtliga licenshavare, och skärpta bonusbestämmelser.

Spelinspektionens delrapport (Fi2021/03520)

Problemspelandet minskade inte under pandemin

På befolkningsnivå var andelen med spelproblemen i stort sett oförändrad under covid-19-pandemin 2020. Dock ökade graden av problem bland dem som redan hade ett problemspelande (20 procent jämfört med 0,9 procent i hela befolkningen) bland dem som var arbetslösa (3,6 procent) eller som drabbats av inställda fritidsaktiviteter (1,8 procent).

Pandemin har även inneburit en ökning av permitteringar, arbetslöshet och social isolering, vilket är riskfaktorer för spelproblem. Ökade spelproblem bidrog till svårigheter med löpande utgifter under pandemin bland dem som inte hade sådana svårigheter före pandemin. Även snabblån hade en koppling till ökade spelproblem. Detta tillsammans med det ökande spelet på nätkasino och rapporter om återfall från stödföreningar ger en sammantagen bild av att pandemin har drabbat grupper som redan har en svår situation.

De som inte påverkats av pandemin på något uppenbart sätt hade inte heller ökade spelproblem. Inte heller distansundervisning för studerande på högskola eller gymnasium verkade öka spelproblemen.

Många har fortsatt behov av stöd och hjälp

Självavstängningar via Spelpaus.se ökade under hela 2020. I slutet av året hade antalet registreringar ökat med över 10 000 personer (59 199 i december 2020 jämfört med 48 175 i december 2019).

Spelpaus.se

Hjälpsökandet för både spelare och anhöriga via Stödlinjen eller stödföreningar gick ner under våren 2020, men ökade under hösten. Samtal från professionella grupper till Stödlinjen var dock betydligt färre jämfört med tidigare år, vilket kan bero på resursbrist och omprioriteringar i kommuner och regioner.

Fördelningen mellan män och kvinnor bland dem som kontaktade Stödlinjen eller stängde av sig via spelpaus.se var oförändrad under året. I båda fallen var män i klar majoritet.

Tio procent av de kommunala budget- och skuldrådgivarna ansåg att rådsökande som har skulder på grund av spelproblem har drabbats av covid-19-pandemin på ett sätt som kan komplicera deras ekonomiska situation ytterligare, medan 50 procent svarade att de inte vet. Den stora majoriteten av budget och skuldrådgivarna (71 procent) bedömde att 10–20 procent av ärendena har varit kopplade till skulder som följd av spel om pengar. Hälften av rådgivarna uppgav att de under 2020 har haft kontakt med rådsökande som tagit kontakt på grund av att de har en anhörig med spelproblem.

En studie som undersökte besök till behandlingsmottagningen för spelberoende i Malmö varje månad 2020 jämfört med 2018 och 2019, fann ingen ökning i antalet sökande eller i att folk inte kom till en avtalad tid. Däremot minskade antalet som ställde in eller bokade om sina tider.

Om rapporten

Folkhälsomyndigheten fick i juli 2020 i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19. Uppdraget återrapporterades 28 februari 2021. Rapporten bygger främst på data från enkäten Spel om pengar och hälsa i spåren av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om enkäten. I rapporten hittar du data från Stödlinjen och spelpaus.se, och uppgifter om nettoomsättningen på spelmarknaden. Rapporten innehåller också resultaten från en webbenkät till landets budget- och skuldrådgivare och en kartläggning av forskning om spel om pengar och covid-19 i Sverige, samt erfarenheter från stödföreningar.

Resultaten i korthet

  • Andelen med problemspelande ökade från 1,2 procent 2018 till 1,8 procent 2020, men skillnaden är inte statistiskt signifikant.
  • Bland männen var det 1,0 procent och bland kvinnorna 0,7 procent som fick ökad grad av spelproblem. Skillnaden är inte statistiskt signifikant.
  • Andelen personer med ökad grad av spelproblem under pandemin minskade med åldern, från 1,5 procent i åldersgruppen 18–29 år till 0,5 procent i gruppen 65 år eller äldre.
  • Distansundervisning för studerande på högskola eller gymnasium verkade inte ha haft några effekter på ökande spelproblem. Vi såg inte heller någon effekt hos dem som pandemin inte påverkat på ett uppenbart sätt.
  • Ökad grad av spelproblem bidrog till svårigheter med löpande utgifter under pandemin bland dem som inte hade sådana svårigheter tidigare.
  • Bland dem som hade någon eller några i sin närhet som hade problem med spel om pengar de senaste månaderna menade 15 procent att problemen minskat under pandemin, medan 23 procent ansåg att problemen ökat.
  • Resultaten visade att en viss ökning av spelproblem skedde bland dem som redan hade spelproblem och att spelandet omfördelades mellan olika spelformer. Nästan all forskning fram till februari 2021 undersökte enbart det första halvåret av 2020.

Läs mer